бумаги

Годишни данъчни декларации

С промени в ЗКПО и ЗДДФЛ срокът за деклариране и плащане на корпоративния данък и данъкът на едноличните търговци става 30 юни. По този начин, промяната, въведена заради извънредното положение, става постоянна.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по по чл. 92, ал. 2 от ЗКПО (за корпоративния данък),
по чл. 252, ал. 1 от ЗКПО (за данъка върху приходите на бюджетните предприятия) и по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО
(за данъка върху дейността от опериране на кораби) е от 1 март до 30 юни.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (образци: 1010, 1011, 1012, 1013) и указания за попълване

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

Годишни отчети

Срокът за публикуване на годишните отчети по чл. 38 от Закона за счетоводството е, както следва:
– всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез ТР до 30 септември на следващата година;
– ЮЛНЦ – чрез регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията при условията и по реда на ЗЮЛНЦ – в срок до 30 септември;
– останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 септември на следващата година.
Ако тези предприятия не са осъществявали дейност, те подават декларация по образец до 30 юни, съответно пред Агенция по вписвания или в икономическо издание. ЕТ не подават декларация за липса на дейност.

С промени в Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ДВ, бр. 38 от 2020 г.) в сила от 2022 г. актовете по чл. 38, ал. 1, 3, 5 и ал. 9, т. 2, буква “а” от Закона за счетоводството ще се обявяват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ без заплащане на такса.

Моля, обърнете внимание, че с промени в Закона за счетоводството се променя съдържанието на нефинансовата декларация, която се изготвя от определени предприятия (виж насоки на МФ).

Годишни отчети за дейността пред НСИ

През 2021 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността (ГОД) на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

Подаването на годишния отчет съгласно Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), се извършва в срок до 30 юни 2021 г. Той се съпровожда от статистически справки (28 – за нефинансовите предприятия).

НАП и НСИ публикуваха указания за различните групи предприятия:

Нефинансови предприятия

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс – физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци (ЕТ), както и физическите лица в случаите по чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс

Финансови предприятия

3. Застрахователи

4. Инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел

5. Пенсионноосигурителни дружества

6. Пенсионни фондове

Предприятия с нестопанска цел

7. Предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.

Бюджетни предприятия и банки

8. Бюджетни предприятия

9. Банки

Предприятия в ликвидация или несъстоятелност

10. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност:

11. Предприятия с приходи и разходи под 500 лева

Следните предприятия нямат задължение за подаване на годишен отчет на дейността.

1. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и нямат задължение за подаване на ГОД, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, като подадат в НСИ декларация (Приложение № 11 – Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност), с която да декларират икономическа неактивност за 2020 година.

2. В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през 2021 г., за лицата не е налице задължение за подаване на ГОД. Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2021 година (Приложение  № 10 – ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2021 година).

Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по един от следните начини:

1. По електронен път, чрез КЕП или чрез ПИК, издаден от НАП – в ИС „Бизнес статистика“ на адрес – https://isbs.nsi.bg , като:

–  с КЕП може да бъде подаден от всички групи задължени лица;

–  задължително с КЕП се подава от данъчно задължени по ЗКПО лица;

– може да бъде подаден с ПИК единствено от лица – нефинансови предприятия, несъставящи баланс – физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, вкл. ЕТ, както и физически лица в случаите по чл.29а от ЗДДФЛ.

2. На хартиен носител

Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка /обратна разписка/ или в пощенска станция, само от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец.

Съгласно промени, направени чрез Закона за Търговския регистър (ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.) ГОД  на предприятията се подават по електронен път съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката, считано от 1 януари 2022 г. (чл. 7, ал. 3  от ЗКПО). Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността по електронен път.