БНБ

Българската народна банка разреши на банките кредитна ваканция за 6 месеца.

Управителният съвет на БНБ утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. След утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02). Насоките на ЕБО бяха приети за спазване с решение на Управителния съвет на БНБ от 3 април 2020 г. и са публикувани на интернет страницата на ЕБО.

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения, включително на сайтовете си..

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения, като срокът за това е 22 юни. Банките се произнасят най-късно до 30 юни.

Предвиждат се три стандартизирани механизма:

• Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца (Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца и след това се изготвя нов погасителен план);

• Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца (Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора и се изготвя нов погасителен план за непогасената главница).;

• Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти, вкл. кредитни карти. (Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ
се отсрочва за срок до 6 месеца).

Мярката не се прилага за задължения на кредитни институции.

Непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период, съгласно приложимия механизъм на отсрочване, освен ако изрично е предвидено друго в приложимия механизъм. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото.

От БНБ уточняват, че банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение

Пълният текст на утвърдения ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции може да бъде прочетен тук.

България в еврозоната: отново на дневен ред