доходи

Големите кредити на граждани са се съкратили наполовина за една година, а при фирмите е имало спад на депозитите над 1 млн. лева в края на 2018 г. Това показва подробната тримесечна статистика на кредити и депозити по количествени критерии и по икономическа дейност, публикувана от БНБ.

Ето някои интересни тенденции, които изведохме от данните:

КРЕДИТИ

Заемите за домакинствата на стойност над 1 млн. лева са намалели с 50% към края на септември 2019 г. спрямо миналия септември. Намаляват и кредитите от 500 хил. до 1 млн. лева. В същото време е налице силен ръст на заемите за граждани и ЕТ на стойност от 100 до 250 хил. лева (22.6% за една година) и от 250 до 500 хил. лева (с 21%). Тъй като това са салда, а не размер на новоотпуснатите заеми, възможно обяснение е частично погасяване на по-рано отпуснати заеми, с което те преминават в по-ниска категория. Все пак такива заеми имат малък дял. В по-дългосрочен период големите заеми растат по-силно, като най-изразен е ръстът при заемите от 100 до 250 хиляди лева. Това съвпада с размера на преобладаващите жилищни заеми.

При предприятията големите заеми нарастват устойчиво след 2014 г., когато бе отбелязан спад поради изваждането на КТБ от статистиката. Погледнато в по-кратък хоризонт, увеличението на заемите на стойност над 1 млн. лева за бизнеса с над 1.6 млрд. лева за една година обяснява почти целия ръст на кредитите в абсолютно изражение. В процентно отношение най-големите заеми, които имат и най-голям дял, се увеличават с 6.9% на годишна база, докато малките кредити за бизнеса отбелязват намаление или символичен ръст спрямо септември 2018 г.

(Данните на БНБ са обединени в четири групи с цел по-голяма прегледност. За съжаление, БНБ използва еднаква разбивка за заемите за домакинства и за предприятия, което не позволява да се види разпределението при заемите над 1 млн. лева. На тази и предходната графика имаме наслагване на различните компоненти, така че може да се проследи и общата динамика.)

Интерес представява и динамиката по сектори. Кредитите за промишлените и селскостопанските предприятия, както и в енергетиката, нарастват устойчиво след кризата. Заемите за строителните компании намаляват спрямо 2009 г., докато за фирмите, занимаващи се с операции с недвижими имоти се увеличават. Вижда се, че ефектът „КТБ“ е най-силен в търговията, професионалните дейности и строителството.

кредити по сектори

На следващата графика е показано изменението на заемите за предприятия – общо и в някои сектори, както и за домакинствата от 2005 г. насам. Това отделяне се налага поради промяната в класификацията на икономическите дейности след 2009 г., поради което не за всички сектори имаме съпоставимост. Отново се откроява водещата роля на преработващата промишленост (обърнете внимание на разликата в мащаба при заемите за домакинства и за предприятия – общо).

ДЕПОЗИТИ

Докато при депозитите за граждани най-бързо нарастване се наблюдава при сумите от 10 до 200 хиляди лева (което практически съвпада с гарантирания размер), при предприятията може да се отбележи, че по-динамични са средствата в сметки, надхвърлящи 200 хил. лева.

депозити размер

Прави впечатление и намалението при депозитите над 1 млн. лева в края на 2018 г., което може да се дължи на въведените такси за съхранение от някои банки.

депозити

Данните по сектори показват отчетлив ръст на депозитите на предприятията от търговията, промишленостт, строителството, енергетиката. Интересно е, че подобна тенденция при професионалните дейности се пречупва в края на 2018 г., когато има по-слабо изразено понижение и в други сектори като ВиК, административни дейности. Това може да е свързано с големи предприятия с чужд инвеститор и да е реакция на въведената от банките такса за големите депозити.