печати

По време на извънредното положение изтичат важни срокове, свързани със задължения на предприятията, определени със срок.
Сред тях са изискванията за деклариране по Валутния закон, както и срокове по наредби на министъра на финансите.

Нито сроковете по Валутния закон, нито наредбите са коментирани изрично. Изясняването на този въпрос би дал насоки и за приложимостта на извънредното законоателство и в други казуси.

Например, всяка сделка във връзка с първоначалното извършване на преки инвестиции в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци, както и за предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица, откриване на сметки в чужбина, емитиране от местни юридически лица на ценни книжа в чужбина и/или покупка на ценни книжа без посредничество на местно лице – инвестиционен посредник, се декларира пред БНБ в срок 15 дни след нейното сключване. (чл. 7, ал. 5 от Валутния закон).
Местните юридически лица и едноличните търговци са длъжни чрез статистически форми да отчитат пред БНБ операциите си и вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, като редът за това се определя с наредба (чл. 10, ал.1)
В срок до 31 март местните физически лица отчитат пред БНБ чрез статистически форми, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, ако сборът от тези вземания или задължения надхвърля левовата равностойност на 50 000 лева към 31 декември на предходната календарна година. (в чл. 10, ал. 2 от Валутния закон).

Наредбата, за която става дума, е Наредба №27. Според нея тримесечните отчети за операциите и остатъците по финансови кредити, за вземанията и задълженията от/към чуждестранни лица по търговски кредити и по други сделки на равностойност над 50 000 лв., се представят на БНБ в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят на БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.

Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, която предвижда, че се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти (с изключение на сроковете, определени в някои закони като ЗУТ, които са изброени в ал. 2).

Този срок се прилага за материалните норми, докато процесуалните са уредени в чл. 3 от ЗМДВИП. Това означава, че ако даден срок изтича на 10 май, а извънредното положение приключи на 14 май, то новият срок е 14 юни. Ако обаче срокът изтича на 14 май, то няма удължаване.

Разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗМДВИП се отнася само до срокове, определени в закон, следователно тя е приложима само по отношение на сроковете за декларациите на физически лица (чл. 10) и декларациите за преки инвестиции в чужбина, финансови кредити и сметки (чл. 7). Сроковете, определени в Наредба №27, не се променят.

От БНБ уточниха в отговор на запитване, че няма изменение в сроковете и реда за подаване на статистическите декларации, определен в чл. 7, ал.5 на Валутния закон, и тези за статистическите отчетни форми – в чл. 12 – 14 на Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа. В отговор до сайта се казва:
Българската народна банка продължава да изпълнява дейностите си във връзка със събирането, съставянето и разпространението на икономическа и финансова статистическа информация в съответствие с чл. 42 от Закона за БНБ и в изпълнение на ангажиментите си по чл. 5 от Протокола за Устава на Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ). Сроковете за изпълнение на тези ангажименти са определени в редица европейски Регламенти и към настоящия момент в тях няма изменение по отношение на статистиката на платежния баланс международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.
Въведеното в страната извънредно положение с цел противодействие на COVID 19 поставя предизвикателства, както пред БНБ, така и пред отчетните единици. Като проявява разбиране към възможните затруднения, БНБ потвърждава, че производството на навременна и качествена статистическа информация, особено в периоди като настоящия, е от съществено значение за вземането на информирани решения.
Отчетните форми и декларации за целите на статистиката могат да бъдат подавани по един от следните начини:
–          По електронен път, чрез Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на Българска народна банка (БНБ), съгласно „Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път”. Използването на електронните услуги е възможно чрез валиден електронен подпис след подаване на Заявление за достъп до Портала на ИСИС и предоставяне на документи за упълномощаване в случаите, в които се изискват такива. Указанията, както и линк към Портала, са достъпни на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика /Електронно подаване на отчетни форми (http://www.bnb.bg/Statistics/ElectronicServises/index.htm). Временно, с цел улесняване електронното подаване на статистическите форми, всички заявления, при които се изисква представянето на документи, удостоверяващи упълномощаване или представителна власт на автора на КЕП и при които не е отбелязан специфичен вид достъп, ще бъдат обработвани след получаване на сканирано нотариално заверено пълномощно на имейл boped@bnbank.org.
–          На хартиен носител по пощата, на адрес София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, за дирекция „Статистика”. Образците на декларациите-форми и отчетните форми по Наредба № 27 на БНБ, както и указания за попълването им, са налични на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика/Статистически форми и указания, като са представени според типа на отчетното лице.

По отношение на Наредба Н-18, ще припомним, че лицата, използващи софтуер за управление на продажбите – независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства до 31 юли 2020 г.
Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 юли 2020 г.
Изискването при плащане с пощенски паричен превод на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 влиза в сила от август. Тези срокове бяха променени с изменения на Наредба Н-18, публикувани в ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г.
Не е предвидено, че тези срокове спират да текат по време на извънредното положение.

По принцип за сроковете, определени в данъчното законодателство (материални и процесуални), се прилага отделен режим, като тези правила са основно в преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП.

Разпоредбата на § 49 от ПЗР на ЗМДВИП постановява, че сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по § 25 – 31. Така например, за операторите на хазартни игри остава задъжението да внесат данъка първо тримесечие до 15 април, независимо че дейността им е спряна със заповед на министъра на здравеопазването. Както е известно, с преходните разпоредби на ЗМДВИП бяха променени редица срокове по ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и др.

С изключение на тези срокове, посочени изрично в §25 – 31, останалите срокове, свързани с данъчно-осигурителни права и задължения не се променят въпреки правилото на чл. 4, ал. 1 от ЗМДВИП. В § 49 от ПЗР на ЗМДВИП обаче не са включени всички нормативни актове, имащи отношение към сроковете за установяване, деклариране, внасяне на данъчни и осигурителни задължения. Извън неговия обхват остават и наредбите, които са подзаконов акт. Те обаче не са обхванати и от удължаването на сроковете по чл. 4, ал. 1 от ЗМДВИП, тъй като не са определени със закон.