Правителството ще се придържа към досегашните икономически мерки срещу пандемията и единствено ще удължи срока им на действие. Това стана след заседание на НСТС, на което бе одобрено продължаване на мярката 60/40 и на мярката „Запази ме“ (известна също като 75/0). То не е готово да съобрази мерките с локалните локдауни, нито дори да осъвремени критериите, според които мерките за засегнатите от третата вълна бизнеси се отпускат на база на събития от миналата година.

Социалните партньори не постигнаха единодушие по тези предложения. Те настояваха за трайна законодателна уредба на мерките, както и за промени в трудовото законодателство.

Не намира решение и проблемът със здравните осигуровки на лицата в неплатен отпуск, чиито компенсации по ПМС 325 бяха насочени за покриване на задължения към бюджета.

Мярка 60/40

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г.

Срокът на действие на мярката за запазване на заетостта ще се удължи с два месеца до 31 май 2021 г.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. По този начин извън обхвата на мярката остават работници, които са раотили до 31 декември, но ползват отпуск по чл. 173 а или са преминали на непълно работно време след 1 януари.

И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. Допълнителният финансов ресурс за удължаване на мярка е в размер на 147 млн. лева, с които се очаква да бъдат запазени около 100 хиляди работни места, се казва в съобщение на Правителствената информационна служба.

След промяната на Постановлението за изплащане на средства ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г. (предполага се, че става дума за средномесечни приходи). Досега изискването бе спадът да е спрямо същия месец на предходната година, включително март 2021 г. спрямо март 2020 г., когато вече действаха ограничения.

До 15 април 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021 г., се казва в съобщението на правителството. В преходните разпоредби обаче е записан по-различен текст – заявления, подадени преди 15 април 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред. Тоест не се изключва подаване на заявления за м. март след 15 април. При това остава неясно дали базата за март остава март 2020 г.

Мярка 75/0

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 325 /2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

С предложените промени се предвижда лицата да имат право на компенсация за не повече от 60 дни за 2020 г. и не повече от 90 дни за 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Увеличава се срокът за допустимост, който вече ще бъде не по-късно от 30 юни 2021 г. Допълнителният финансовият ресурс за обезпечаване на мярката е в размер на 24,6 млн. лева и се очаква да достигне до 33 хиляди заети лица.

По-късно от МТСП съобщиха, че министърът Деница Сачева е актуализира заповедта за временно ограничените икономическите дейности, чиито работници могат да получат компенсация по проект „Запази ме“ така че да включи и локално затворени бизнеси. Помощ от държавата заради това, че са в неплатен отпуск се полага на временно затворените бизнеси в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, Хасково, Шумен и Ямбол, чиито служители могат да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход.
Съгласно заповедта на национално ниво до 28 февруари компенсации ще могат да получат наетите в питейни заведения, с изключение на дискотеки и барове, езикови и образователни центрове, други обучителни центрове и школи за професионално обучение, както и служители в икономическите дейности ресторантьорство, организиране на конгреси и търговски изложения, игрални зали и казина.

До 31 март компенсации ще могат да получат работещите във фирми за провеждане на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина, компании за туристическа агентска и операторска дейност, дискотеки, барове и други нощни заведения.

Служители на детски образователни и спортни центрове и клубове, които предоставят организирани занимания за деца, както и заетите в сферата на изпълнителското изкуство (с изключение на театрите) и свързаните с него спомагателни дейности, могат да получат компенсации до 30 април.