БНБ

В предишния текст бе направен опит да се обяснят особеностите на стрес тестовете на банките и прегледа на качеството на активите им, според достъпната информация. Продължаваме с по-чувствителните теми.

Какво означават корекциите?

Това е основният резултат от прегледа на качеството на активите (ПКА). Става дума за начислени провизии по кредити и обезценки на активи (например, активи, придобити като обезпечения по кредити). Те основно се свързат с кредити, които проверяващите са приели, че следва да се третират като необслужвани.
Те се състоят от три основни компонента:
• Допълнително начислени провизии върху необслужвани кредити към бизнес клиенти на индивидуално ниво.
• Допълнително начислени провизии на база колективно провизиране върху всички обслужвани и необслужвани кредити към домакинства.
• Допълнителни обезценки на придобити активи и на финансови активи, различни от кредити и вземания.
Общата корекция се състои от:
• Начислени провизии за 474.9 млн. лв., произтичащи от 397 случая в размер на 3.7 млрд. лв. от обслужвани експозиции (7.14% от рисково претеглените активи), прекласифицирани като необслужвани експозиции;
• 92.6 млн. лв., произтичащи от портфейли от жилищни ипотечни кредити;
• 56.5 млн. лв., произтичащи от корпоративния сегмент и от други кредити за домакинства, където банките не са приложили модели за възникнали, но нерегистрирани загуби, и модели за колективно провизиране;
• 41.2 млн. лв. от преоценка на придобити активи.
БНБ не посочва общата сума на прекласифицираните активи, а само на тези, които са оценени на индивидуална база.

Как са отразени кредитите за свързани лица?

Отговорът на този въпрос не е напълно ясен. Особено след като в годишния си доклад за 2015 г. БНБ оповести, че са установени отклонения по отношение на експозициите към свързани лица за две институции.
БНБ твърди, че не са установени нарушения, отнасящи се до свързани експозиции, но в същото време посочва 87 случая на кредити към свързани лица, по които са начислени провизии. Това вероятно означава, че не са открити необявени свързани лица или експозиции към свързани лица над законовите ограничения.

Извадка от доклада

Извадка от доклада

Твърдението предизвика редица коментари, тъй като съществуваха основателни съмнения за наличието на големи експозиции към свързани кредитополучатели към една от банките, които може да се установят и по вписаните залози в Търговския регистър.

В отговор на въпрос от БНБ отговориха:
“Целта на тази част от проверката е да се установи дали правилно се идентифицират големите експозиции и експозициите към свързани лица, както и дали има отклонения от ограниченията към размера на такива експозиции, посочени в Регламент 575. Такива отклонения не са намерени.
По отношение на оценяването подходът е бил един и същ за всички експозиции, тъй като в това отношение не трябва да има разлика.”

В отговор на въпрос защо свъраността е посочена като индикатор за обезценка от БНБ уточниха, че това не е самостоятелно основание, като добавиха: “Фирмите принадлежащи към група с висок кредитен рейтинг не могат да се оценяват с по-нисък рейтинг поради това, че групата е голяма”.

Какво означават резултатите на ПИБ?

БНБ – за разлика от ЕБО и ЕЦБ през 2014 г. не посочи кои банки имат капиталов недостиг след корекциите в резултат на ПКА, но поне посочи тези корекции и необхододимите допълнителни капиталови буфери.

ПИБ има нетни корекции от почти 420 млн. лева (провизии), но като приспадне печалбата и натрупаната обезценка към 30 юни, както и съществуващия капиталов излишък отпреди това, трябва да осигури 206 млн. лева.
По-конкретно:
Нетни ПКА корекции към 31.12.2015 г. – 420 млн. лева
Резултат от първото полугодие на 2016 г. – 136 млн. лева
Превишение над базисен собствен капитал и капиталови буфери (колона 2 минус колона 4 от таблицата) – 78 млн. лева
Необходими мерки за укрепване на капитала – 206 млн. лева.

От БНБ не коментираха какви са конкретните ангажименти за увеличение на капитала и намаляване на рисковите експозиции, които са поети от ПИБ, като заявиха: “Конкретните ангажименти към банките, които се дефинират в процеса на надзорен преглед и оценка, винаги са много по-подробни и конкретни.”

Какво означават резултатите на Инвестбанк?

Инвестбанк има нетни корекции от 104 млн. лева (провизии и обезценки). От тях се приспадат провизии и разходи за обезценка от 15 млн. лева (към 30 юни), както и превишението над базисния собствен капитал и буферите. Така остават 33 млн. лева, които трябва да бъдат покрити с допълнителни буфери.

Банката обяви конкретни мерки, включително увеличаване на капитала с 20 млн. лева.

Какво означават отрицателните стойности на CET1 за двете банки?

Ако се сбъдне неблагоприятният сценарий на стрес теста, ПИБ може да достигне отрицателно отношение на базисния собствен капитал от -6.9%, а Инвестбанк – минус 7.7%.

В отговор на поставен въпрос БНБ уточнява, че “резултатите от стрес теста, които се базират на хипотетични сценарии, нямат пряк количествен ефект върху капиталовата адекватност на банките и не водят до оценка преминал/непреминал. Този подход е в съответствие  с подхода, прилаган в последния стрес тест, проведен от ЕБО в целия Европейски съюз.

Сценариите на стрес теста са хипотетични и като развитие на средата и като поведение на банките. Статичният баланс, който е вграден като подход и при двата сценария означава допускане, че банката не прави нищо, за да реагира на промените в средата, което на практика не се случва. Ползата от такъв подход е, че дава възможност да се оценява по-точно резултатът от действията, които банката би предприела при един или друг сценарий. Това се извършва в процеса на надзорен преглед и оценка, а също и в процеса на вътрешен анализ на адекватността на капитала в самата банка. Едва след оценка на възможностите на бизнес реакцията на един или друг сценарий може да се разглежда въпросът за адекватността на капитала. Поради това заключенията за капиталова адекватност само на основания на резултатите от стрес тест, при който и да е сценарий биха били недостатъчно аргументирани.”

Какво следва оттук нататък?

Спрямо банките, които отчитат капиталов недостиг след прегледа на качеството на активите, ще бъдат предприети действия от страна на БНБ за намаляване на рисково претеглените активи и капиталови планове, съответните банки ще бъдат поставени под засилен надзор по смисъла на чл. 80а от ЗКИ.

Колкото до стрес теста, той е само за сведение. Резултатите от него ще бъдат вградени в процеса на надзорен преглед и оценка, обясняват от БНБ.

“Въз основа на тези оценки може да се изискват промени в капиталовите планове, включително и ограничения за разпределяне на дивиденти, или препоръки за формиране на допълнителни капиталови буфери. Прилагането на актуализираните капиталови планове ще започне от 1 януари 2017 г., а в случаите, когато се стига до извод, че печалбите и ограниченията за разпределяне на дивиденти не са достатъчни за достигане в близка перспектива на препоръчаните капиталови буфери, допълнителните мерки ще се изискват в срок до 31 декември 2017 г. При необходимост ще се изискват и промени в бизнес моделите на банките.”

Според БНБ  ще бъдат оповестявани санкции, но не и самите препоръки и изисквания.