ръст

БВП забави темпа си през четвъртото тримесечие, въпреки подобрената конюнктура в ЕС. Според експресните оценки неговият ръст на годишна база е с 3.6% и е по-малък от реализирания през второто и третото тримесечие (3.8% и 3.9%).

НСИ не обявява данни за цялата година, но в светлината на експресните оценки става съмнително изпълнението на прогнозата за 3.9% годишен ръст през 2017 г.. Европейската комисия вече понижи прогнозата си за БВП на България през 2017 г.

През 2016 година икономиката на България нарасна с 3.9%.

Това се случва на фона на ускоряване в еврозоната, която отбелязва ръст с 2,5%, което е най-бързият темп на растеж от 2007 г.

Растежът е движен от потреблението, докато инвестициите отбелязват по-скромен растеж (отчасти защото правителството спести част от разходите). Принос за забавянето има външната търговия, като през декември бе отчетено силно забяване на износа.

Ето и подробностите:

През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на
2017 г. според сезонно изгладените данни.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.9%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2017 г. принос за регистрирания икономически растеж спрямо третото тримесечие на 2017 г. има увеличението на крайното потребление – с 2.2%. 

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.6% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.7%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст с 3.2% през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.0 и 9.4%.