Не само бирата и виното в заведенията, но и фитнес услугите ще са с намалена ставка на ДДС, става ясно от предложенията на депутатите Валери Симеонов, Красимир Ципов, Анна Александрова и др. депутати от ГЕРБ и ОП. Те са внесени като допълнителни точки към Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за местните данъци и такси. Приложението на намалената ставка от 9% по Закона за ДДС се разширява до:

– доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически агенти и туроператори със случаен автобусен превоз на пътници;
– доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.

В чл. 66, ал. 2, т. 3, който урежда намалената ставка за ресторантьорски и кетъринг услуги се заличават изключенията за бира и вино. Така само спиртните напитки в заведенията остава да се облагат със ставка 20%
Намалената ставка ще се прилага от 1 август до края на 2021 г.

Ресторантьорските услуги са посочени в Приложение ІІІ (т.12а), там са включени (т.1) и доставките на храни, но с изключение на алкохолните напитки. Редица страни прилагат намалена ставка за ресторантьорските услуги на база на заварено положение и това е изрично посочено в директивата. (Гърция, Австрия, Португалия и т.н.)

Ето защо е проблемно да се правят промени в Закона за ДДС на едно четене без да се провери дали не е необходимо да се поиска дерогация.

Фитнес услугите, макар и намалената ставка да е допустима за тях по директивата, пък не бяха споменати след коалиционния съвет и предложението не е дискутирано публично. Липсва определение на услуга за използване на спортни съоръжения, докато за случайния превоз има препратка към Закона за автомобилните превози (превозите на предварително определена група пътници без промяна в състава на групата от началния до крайния пункт по предварително заявени условия).
Вмъкването на толкова важни промени през преходните разпоредби на друг закон, показва, че законът за ДДС вече се е превърнал в разграден двор.

Новите текстове ще се обсъждат в сряда от бюджетна комисия и намерението на правителството е да бъдат приети в пленарна зала до края на седмицата.

Допълнение: От Европейската комисия са отговорили на въпроси на Дневник, че е възможно да има намалени ставки за алкохола в ресторантите, тъй като правилата за Covid-19 допускат гъвкавост. Коригирано е позоваването на ресторантьорските услуги (т. 12а от приложението). Законът е публикуван в ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г.