пране на пари

Държавите, които предлагат гражданство срещу инвестиции или т. нар. златни паспорти, са длъжни да затегнат допълнително мерките срещу изпиране на пари, става ясно от втората наднационална оценка на риска, пубикувана от Европейската комисия на 24 юли. Оценката на ЕК се актуализира на всеки две години и дори малко закъсня. Предполагаме, че заради това се забави и българската Национална оценка на риска. След нейното публикуване ще започне да тече четиримесечният срок за разработване на вътрешните правила от задължените лица по ЗМИП – от счетоводни къщи до търговци на едро.

Какво е новото в оценката на Европейската комисия? Тя е идентифицирала 47 продукта и услуги, които са потенциално уязвими на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) спрямо 40 през 2017 г., когато е направена първата оценка. Тези продукти и услуги са свързани с 10 сектора, като една категория продукти и услуги е нова. Тeзи сектори са кредитни и финансови институции, компании за парични преводи, обменни бюра, агенции за  недвижими имоти, дилъри на стоки с висока стойност, услуги по доверително управление и тръстове, одитори, външни счетоводители и данъчни консултанти, нотариуси и други независими правни специалисти и доставчици на хазартни услуги. Новата категория са услуги, в които интензивно се използват плащания в кеш виртуални валути, краудфандинг и организации с нестопанска цел. Оценката също обхваща Хавала и други доставчици на услуга по неофициален трансфер на ценности. Обхванати са четири нови продукта / сектора, които не са били оценени в доклада за 2017 г .: частни банкомати, професионални футболни клубове, свободни пристанища и търговски зони и схеми за предоставяне на гражданство на инвеститорите.

Нови продукти и нови рискове

Зоните за свободна търговия могат да представляват риск по отношение на фалшифицирането, тъй като те позволяват на фалшификаторите да разтоварват пратки, да подправят товари или свързана с тях документация, а след това да реекспортират продукти без митническа намеса и по този начин да прикрият естеството и първоначалния доставчик на стоките.
Злоупотребата със зони за свободна търговия може да бъде свързана с нарушаване на правата на интелектуална собственост, ДДС измами, корупция и пране на пари. В повечето свободни пристанища или митнически складове в ЕС (с изключение на Люксембургския Freeport) няма точна информация за действителен собственик.

През последните години се наблюдава нарастваща тенденция за привличане на инвеститори чрез предоставяне на гражданство или права на пребиваване.
В началото на годината правителството предложи промяна в Закона за българското гражданство, с който се дава право на инвеститор да пребивава в страната и да получава гражданство срещу направени инвестиции в държавни ценни книжа, акции или доверителни сметки. Схемата, която позволява да се купуват паспорти срещу инвестиция от 1 млн. лева, бе в сила от 2014 г. и е привлякла 50 нови граждани от Пакистан, Египет, Русия, Израел. България е издала и 732 “златни” разрешителни за престой на чужденци срещу инвестиции между 2012 и 2017 г., се съобщава в доклад на Европейската комисия, публикуван през януари.

Сложната организация на професионалния футбол и липсата на прозрачност създадоха плодородна почва за използването на незаконни ресурси. В спорта се инвестират съмнителни суми без видима или обяснима финансова възвръщаемост или печалба, се казва в оценката. Спортните клубове са задължени лица по ЗМИП.

Други акценти

Оценката обръща специално внимание на прехвърлянето на кеш и активи с висока стойност, които заместват кеша.

Ревизираният Регламент за контрола на пари в брой, приложим от 3 юни 2021 г., разширява задължението на всеки пътник, който влиза или излиза от ЕС и носи пари в брой на стойност 10 000 евро или повече, за да го декларира пред митническите органи. Дефиницията парични средства включва високоликвидни стоки, като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато.Злато, диаманти, произведения на изкуството, коли, бижута, часовници също са с висок риск. В тази връзка наскоро приетият Регламент относно вноса на паметници на културата допълва съществуващата правна рамка на ЕС за тяхната търговия.

Припомняме, че обсъжданите в момента промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари увеличават кръга на задължените лица, като добавят платформите за търговия с виртуални валути и – при определени условия, артдилърите.

Но престъпниците не разчитат само на трансфери в кеш и анонимни транзакции, а използват много по-сложни структури и схеми за проникване. Общата техника за престъпниците е да създават кухи (shell) компании, тръстове или сложни корпоративни структури, за да скрият идентичността си. Това не се ограничава до определени сектори, юрисдикции или видове правни субекти, посочва оценка. Затова установяването на действителен собственик е важно. Петата директива отложи сроковете за създаване на централен регистър или бази данни за действителен собственик до януари 2020 г.

Оценката посочва по отношение на нефинансовия сектор, че основната слабост е липсата на идентифициране на действителния собственик на клиента. Някои страни не проверяват самоличността на клиентите.

По отношение на НПО, оценката прави разлика между изразни фондации и сдружения, насочени към спорта и отдиха, изкуствата и културата, както и застъпничеството, и, от друга страна, НПО за услуги – програми, насочени към осигуряване на жилища, социални услуги, образование или здравеопазване. Приема се, че вторите са по-рискови.

Във връзка със спора за адвокатската тайна у нас, интерес представлява пасаж от оценката, отнасящ се до т. нар. правна привилегия. Подчертава се деликатният баланс в светлината на съдебната практика на СЕС относно правото на справедлив процес (C-305/05), както и член 47 от Хартата. Юристите  извършват дейности, които са обхванати от правната привилегия (т.е. установяване на правното положение на техния клиент или защита или представляване на клиента в съдебни производства) и такива, които не са обхванати (например предоставянето на правни консултации в контекста на създаването, функционирането или управлението на дружества).