бизнес

Ефективността – един от най-разпространените термини в икономиката, често има различни значения. Тя  може да означава резултатност или икономичност, но понякога се използва и като синоним на рентабилност или възвращаемост. Обикновено повод за объркване е разликата между ефективност и ефикасност и превода на съответните термини от английски.

Когато говорят за ефективност, икономистите у нас имат предвид резултат спрямо ресурси. Тези, които са завършили счетоводство или икономикс, нямат съмнения в това значение на термина. Но хората със западно образование, както и тези, които специализират управление на проекти, е възможно да настояват за друго разбиране. Така че трябва да се следи и контекстът.

Източникът на това объркване са английските термини efficiency и effectiveness. Освен тях има и термин efficacy, който е синоним на effectiveness.

Това са техните значения, според Оксфордския речник:

efficiency – да се прави нещо добре без пилеене на време и пари;

efficacy – способността на нещо да произведе желани резултати;

effectiveness – постигане на успешен резултат, фактът на произвеждене на резултат, който е желан или целен, синоним на efficacy.

Освен това cost-effectiveness или cost-efficiency означават способността да се получи най-висока възможна печалба или полза, сравнено с похарчените пари.

Значението на efficiency в Mariam Webster позволява повече интерпретация и отвежда към общия корен на посочените понятия. Според този речник става дума за качеството efficient , което означава да се получи желания ефект, по-специално, с минимален или никакъв разход на време и материали. Прави се разграничение между efficient, effective,  efficacious и effectual.

У нас мнозина превеждат effectiveness буквално. Така се получава, че ефективност е съответствието на резултата на желаното, а efficiency става ефикасност (за да се направи разлика), тоест съотношението на резултат спрямо ресурси. Подобно значение може да се намери и в Уикипедия, но то е по-скоро погрешно и объркващо. Защо?

Що се отнася до икономическия показател, от много години у нас е възприето съотношението между резултат и ресурси да се нарича ефективност (продуктивност) за разлика от ефикасност (действеност, въздействие). Това е значението в учебниците по икономикс и в счетоводните стандарти. Икономиксът е царицата на икономическите науки, счетоводителите са най-многобройната икономическа професия и счетоводните отчети са източник на значителна част от икономическата информация. Следователно, при липса на по-силен аргумент трябва да възприемем наложените от тях понятия.

Не съществуват много сериозни икономически издания, в които се говори за ефикасност като съотношение между резултат и ресурс (разходи). Това обаче е възприето в литературата за управление на проекти, например, във връзка с европейски проекти. Един пример за подобно обръщане на значенията може да се намери при преводите на материали на ЕК.

От друга страна, практическото приложение на понятието за ефективност в икономиката зависи от контекста и има различни приложения. В икономическата теория се използва и понятие за ефективност на пазарите. В общия смисъл критерият за ефективност по Парето (Pareto efficiency) предполага да е постигнато такова разпределение на ресурсите, че никой не може да спечели, без друг да загуби. Тоест няма място за по-нататъшно подобрение. Нарича се още оптимум по Парето. По отношение на финансовите пазари хипотезата за ефективните пазари приема, че цените на на финансовите инструменти отразяват цялата налична информация. Тоест никой не може да победи пазара. В този случай ефективността е степен на използване на възможносттите (например, информацията).

Във финансово-икономическия анализ различаваме ефективност на разходите, ефективност на дълготрайните активи или, по-общо, ресурсна ефективност (например,  тук, тук и тук).

В същото време в разговорния език е налице по-широко използване на понятието ефективност: казваме ефективно лекарство, ефективна технология, ефективна работа и т.н.

Тълковният речник на българския език не съдържа понятие за ефективност в смисъл на съотношение между резултат и ресурс. Според него:

ефективен – От който има добър ефект (в смисъл на „Резултат, следствие, последица от действие“.), резултат (обикн. под формата на продукт).

ефикасен – Който оказва добро въздействие; който може да въздейства.

Тези значения съответстват на английските effectiveness и efficacy. Но в Тълковния речник липсва значение, което да отговаря на efficiency.

Въз основа на изложеното дотук следва да приемем, че в икономиката ефективност отразява степен на използване на ресурс или възможност или съотношение между ресурс и резултат. В зависимост от контекста това може да се нарича икономическа ефективност като родово понятие или да се използват конкретните значения като ефективност на разходите, ефективност на финансовите пазари и т.н.