gdpr, data

Заради кризата с коронавируса Европейската комисия предложи отлагането с шест месеца на прилагането на пакета законодателни решения за електронната търговия. Той трябваше да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Първоначалният пакет се състоеше от две директиви и четири регламента:

  • Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки
  • Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки

От 1 юли 2021 г. бизнесите, които развиват търговия чрез места за търговия или онлайн платформи, при определени, условия, ще се смятат за целите на ДДС за доставчици на стоките, които продават на клиенти в ЕС, тоест ще трябва да начисляват ДДС върху тези доставки. Когато данъчно задължено лице улеснява чрез използването на електронен интерфейс, например платформа, дистанционните продажби на стоки, внасяни от страни като Китай на стойност до 150 EUR, се счита, че то самото е получило и доставило стоките. Освен това отпада освобождаването на малки пратки на стойност до 22 евро, внос от трети страни, например, от Китай. Нови режими ще заменят сегашните правила за дистанционна продажба. Трябва да бъде създаден единен онлайн портал (включително на български), с което да се избегнат множество регистрации при трансграничната търговия. Подготовката създава значителни затруднения не само за данъкоплатците.

Още в началото на 2020 г. две страни са заявили, че не са готови да приложат новите изисквания, част от които са приети преди близо 3 години.

Поради настоящата криза няколко държави членки срещат трудности при завършването до 31 декември 2020 г. на разработването на информационните системи, необходими за прилагането от 1 януари 2021 г. на правилата, предвидени в директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995. Поради това няколко държави членки, както и пощенски оператори и оператори на куриерски услуги поискаха отлагане на датите на прилагане на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995, се казва в съобщението.

Новите правила ще се прилагат от 1 юли 2021 г.

Промени в ДДС относно е-търговията и вноса

Допълнение: На 24 юни Съветът одобри отлагането на пакета за електронната търговия отложи и прилагането на директивата за административното сътрудничество (ДАС).

Съветът прие изменение на ДАС, което предоставя на държавите членки възможността да отложат с максимум 6 месеца крайните срокове за подаването и обмена на следната информация:

  • обменяна автоматично информация за финансови сметки, бенефициерите по които са местни лица за данъчни цели в друга държава членка
  • подлежащи на оповестяване трансгранични договорености за данъчно планиране

Сериозните затруднения, които пандемията от COVID-19 и ограничителните мерки създадоха за дейността на много финансови институции, данъчни съветници и данъчни органи, възпрепятстваха своевременното изпълнение на задълженията им за предоставяне на информация.

В случай на определено развитие на пандемията, в изменената директива е предвидена и възможността Съветът, при спазване на строги условия, да удължи периода на отлагане на сроковете веднъж за не повече от три месеца.

Независимо от това предоставянето на цялата необходима информация на данъчните органи и обменът на тази информация между тях трябва да се осъществят в рамките на отложените срокове.

Още за ДДС при онлайн търговия