Д-р Елина Кърпачева е адвокат с научен и преподавателски опит. Основател на
European Compliance Center – международна мрежа от комплайънс експерти в
региона на ЦИЕ и първата неправителствена организация в страната, която се
занимава специализирано с проблематиката на нормативното съответствие
(compliance). Участва в инициативи за утвърждаване принципите на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с Българската
фондова борса. Част от изследователския екип на VUZF Lab. Защитава
докторската си теза в УНСС, като прави първото систематично изследване на
влиянието на правната рамка върху вземането на независими и професионални
управленски решения от бордовете на директорите и предотвратяване
конфликтите на интереси.

Елина е лектор на Бизнес тема: ЗМИП на практика