работа

ЕК представи предложение за прозрачност в заплащането, което ще наложи на по-големите компании задължения за обявяване на заплащането за отделните длъжности. Проектът също предвижда информиране на търсещите работа лица относно заплащанато и право да бъдат запознати с нивата на заплащане на работници, полагащи еднакъв труд.

С предложението също така се забранява на работодателите да питат търсещите работа лица относно заплащането, което са получавали на предишната им работа. Те трябва да предоставят свързани със заплащането анонимизирани данни при поискване от страна на работника. Освен това работниците ще имат право на компенсация за дискриминация при заплащането.

Прозрачността в заплащането и по-широкото прилагане на равното заплащане на мъжете и жените е ключово обещание на председателя на комисията Урсула фон Лайен.

Законодателното предложение е насочено върху два основни елемента на равно заплащане на мъжете и жените: мерки за гарантиране на прозрачност в заплащането за работници и работодатели, както и по-добър достъп до правосъдие за жертвите на дискриминация при заплащането.

По отношение на търсещи работа лица се предвижда в обявлението за свободно работно място или преди интервюто за работа работодателите да предоставят информация относно първоначалното ниво на заплащане или неговия диапазон. Работодателите няма да имат право да питат потенциални работници относно заплащането, което са получавали на предишната им работа.

Друг нов момент е правото на информация за работниците – работниците ще имат право да поискат информация от своя работодател относно индивидуалното им ниво на заплащане и средните нива на заплащане с разбивка по пол за категориите работници, които полагат равен труд или труд с равна стойност.

Директивата предвижда докладване относно разлики в заплащането на мъжете и жените – работодателите с най-малко 250 работници трябва да публикуват информация относно разликите в заплащането на жените и мъжете работници в тяхната организация. За вътрешни цели те трябва също така да предоставят информация относно разликите в заплащането на жените и мъжете работници по категории работници, полагащи равен труд или труд с равна стойност.
Когато докладването разкрие разлики в заплащането на жените и мъжете от поне 5 % и когато работодателят не може да обоснове разликата въз основа на обективни и неутрални по отношение на пола фактори, работодателите ще трябва да извършат оценка на заплащането в сътрудничество с представителите на работниците.

В случаите на дискриминация е предвидено работниците да получат компенсация, включително пълно възстановяване на заплащането със задна дата и свързани с него премии или плащания в натура.

Тежестта на доказване, че няма дискриминация при заплащането, е под подразбиране върху работодателя, а не върху работника.
Санкциите включват глоби за нарушения на правилото за равно заплащане, които страните ще определят в националното си законодателство.
Органите по равнопоставеността и представителите на работниците могат да предприемат действия по съдебни и административни производства от името на работниците, както и да предявяват колективни искове във връзка с равно заплащане.

Предложението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета за одобрение. След това  държавите членки ще разполагат с период от две години, за да транспонират директивата в националното си законодателство.