ГЕРБ и ВМРО, които съвместно съчиниха замяната на по-широките детски добавки с данъчни облекчения за деца, изглежда нямат сериозно намерение наистина да предоставят отстъпката в края на 2021 г. Въпреки че част от облекченията са планирани в бюджета за следващата година, прилагането им на практика не е уредено. Поради пренебрегването на необходимите промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ) на практика ще бъдат наказани фирмите, които плащат ниски заплати и служителите с най-ниски доходи.

Първоначалните планове на правителството бяха да отпадне подоходният критерий за детските добавки. От програмния бюджет на МТСП научаваме, че това би обхванало над 1.2 млн. деца, разходът на държавата за месечни детски добавки би бил 642 млн. лева, в сравнение с 294 млн. лева, изплатени през настоящата година.

Освен това правителството заложи помощта за първокласниците да е без доходен критерии (допълнителни 6 млн. лева), еднократна помощ за осмокласниците (9 млн. лева), както и разширяване на месечните помощи за деца до 1 година (+17 млн. лева).

При второто четене на бюджета правителството се отказа на етапи от месечните детски добавки за всички и остави старото положение, спестявайки 348 млн. лева.

В замяна по идея на ВМРО и ГЕРБ бе гласуван следният нов параграф от преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета:

„(1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4 500 лв.;
2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9 000 лв.;
3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв.
(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9 000 лв.
(3) За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия закон, както и с разликата:
1. между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;
2. между 9 000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2021 г.“

Промени в ЗДДФЛ не са направени, тъй като идеята на депутатите явно е била, че досегашният ред е ясен. Но това не е така, тъй като по-големият размер на облекчението – 900 лева за две деца вместо 40 лева, води до казуси. Освен това по-големият размер на облекчението ще засилят мотивацията на служителите, които имат само доходи по трудов договор, да подадат по-рано декларацията чл. 22в, ал. 8, за да могат да ползват облекчението.

Какъв е сегашният ред:

Детските облекчения са уредени в чл. 22в от ЗДДФЛ, който определя и условията за получаването им (да не са ползвани от другия родител, да няма подлежащи на принудително изпълнение задължения към държавата и т.н.).

Повечето хора вероятно ще се възползват от възможността да ползват облекчението чрез основния си работодател или по реда на чл. 49. Работодателят по основен трудов договор е длъжен до 31 януари на следващата данъчна година да изчисли годишната данъчна основа, намалена с данъчните облекчение, включително новото облекчение, и да определи годишния размер на данъка. За целта служителите трябва да представят декларацията по чл. 22в, както и декларация, че служителят няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. Тези документи се представят в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година.

Законът казва, че когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на служителя. (Същият е и срокът, ако има данък за довнасяне, но сега не сме в тази хипотеза). Възстановената от работодателя сума се прихваща последователно от следващи вноски на работоателя към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения – както на конкретното лице, така и на на други лица (ал. 7).

Този ред означава, че източникът за изплащане на облекченията първоначално са работодателите (от гледна точка на ликвидност), тоест те авансират сумите. Това ще се отрази предимно на компании, чиито служители са с ниски доходи или имат много деца.
ТОва е така, защото облекчението трябва да се изплати за сметка на оборотните средства на работодателя. Той има правото да възстановява сумите, които е авансирал, от следващи дължими суми по ЗДДФЛ. Ако в едно предприятие работят много хора на ниски заплати и всички те са с деца (представете си предприятие в район с висока безработица), това прихващане може да се проточи с месеци и да затрудни сериозно подобни работодатели.

Освен това ще бъдат ощетени тези с най-ниски заплати. Ако служителят работи на висока заплата, сумата от 450 лева, която трябва да му се върне `(за едно дете), се прихваща от данъка, който нормално се удържа за месеца.

Например, при заплата 5000 лева, данъкът за 1 месец би бил 459 лева, колкото е облекчението за дете. В този случай предприятието бързо ще прихване сумата от текущите вноски за данъка. Но ако служителят получава 650 лева, нормално му се удържат 56 лева за данък  (чистата сума за получаване с приспадане и на личните осигуровки е 504 лв.). За една година авансово удържаният данък е 672 лева. Той може да е по-нисък от облекчението.

Ако служител с по-ниска заплата има две деца, той има право към последната заплата за годината да му се добавят 900 лева. Но законът не предвижда отрицателна данъчна основа. Единствено е уточнено, че когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50. Така облекчението на хората с ниски заплати и/или повече от едно дете ще бъде орязано, в случаите когато не може да се ползва от другия родител. Това ще засегне самотни майки с две деца, както и семейства, в които единият родител не работи или семейства с три и повече деца, в които и двамата родители са на минималната заплата. Няма да могат да ползват пълния размер на облекчението и хора, които не са били на работа през цялата година – в това число сезонни работници, хора, които са били в неплатен отпуск заради коронавируса, студенти, които са започнали работа в средата на годината и т.н.

За хората, които имат доходи извън работна заплата, облекчението ще се ползва с подаването на данъчната декларация по чл. 50, тоест през 2022 г. (ако не е приложен горния ред).

Накратко, без промяна в ЗДДФЛ, ще възникне казус с хора, които имат много ниски доходи – например, родител на две деца, които е работил само един-два месеца в годината, а има право да приспадне по-голяма сума, отколкото е доходът му. Не е ясно дали това орязване на облекченията отразява действителната воля на народните представители или е недоглеждане. Ако е първото, то е необходимо да се обоснове по-високото облагане на семейства с деца, получаващи минималната заплата с в сравнение с тези, които получават по-високи доходи.
В съчетание с новото правило за получаване на месечните семейни помощи за деца (при доход на член от семейство до 410 лева и от 410 до 510 лв.), се получава доста произволно разпределение:

Примери

Семейство с две деца, в което и двамата родители са безработни
Имат право на семейни помощи по чл. 4а от Закона за семейните помощи в размер на 90 лв. месечно

Семейство с две деца, в което само единият родител получава МРЗ (610 лв. за 2020 г. и 650 лв. – 2021 г.).
Тъй като средномесечният им доход за предходите 12 месеца е под 410 лв., те ще получават 90 лв. месечно. В края на 2021 г. те ще получат облекчение за двете деца в размер на 672 лева.

Семейство с две деца, в което и двамата родители получават МРЗ (610 лв. за 2020 г. и 650 лв. – 2021 г.).
Тъй като средномесечният им брутен доход за предходните 12 месеца е под 410 лв., те ще получават 90 лв. месечно. В края на 2021 г. те ще получат облекчение за двете деца в размер на 672 лева, но вторият родител може да подаде данъчна декларация за остатъка от облекчението.

Семейство с две деца, в което двамата родители получават по 1020 лв. (но нито стотинка повече)
Те получават помощи в размер на 72 лева – 80% от 90 лева, или 864 лева годишно. В края на годината или през 2022 г. ще получат още 900 лева.

Семейство с две деца, в което двамата родители получават по 1300 лв.
Те не получават помощи в размер на 90 лв., тъй като доходът им е над 510 лева. В края на годината или през 2022 г. ще получат 900 лева данъчно облекчение.

Законът за държавния бюджет също така не променя сроковете за ползване на тези облекчения.

Всичко това прави твърдението, че бюджетът ще загуби 140 млн. лева от данъци върху доходите още през 2021 г. доста пресилено (да не забравяме, че законът се отнася до суми на касова основа).

Не само че повечето работодатели може да се възползват от правото да направят преизчислението и възстановяването до 31 януари 2022 г., а не през декември, но дори тези, които решат да зарадват служителите си, преди Коледа,  няма да внесат в хазната само текущия данък за декември (в примера 56 лева на човек), а не цялата сума на облекчението, която ще приспадат по-нататък.

От друга страна, самите бюджетни организации, които решат да правят изравняване през декември 2021 г., ще трябва да възстановят на държавните служители с деца суми за сметка на текущите си наличности. Ако това е масово, то ще се увеличат разходите за персонал, но такава корекция в бюджета не бе направена.

–––––

Забележки: За целите на закона за семейните помощи семейството включва съвместно живеещи родители без брак. „Доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за хората с увреждания.