Страните в ЕС ще обменят данни за плащанията, свързани с електронна търговия, стана ясно след като Съветът на ЕС постигна общ подход по правила за улесняване на разкриването на данъчни измами при трансгранични сделки в областта на електронната търговия.

Новите правила ще позволят на държавите членки да събират по хармонизиран начин записите, предоставени по електронен път от доставчици на платежни услуги, като банките. Наред с това ще бъде създадена нова централизирана електронна система за съхранението на информацията за плащанията и за по-нататъшното обработване на тази информация от националните длъжностни лица, отговарящи за борбата с измамите.

Пакетът от нови правила се състои от два законодателни текста:

  • изменения на директивата за ДДС, с които се въвеждат изисквания към доставчиците на платежни услуги да водят регистър на трансграничните плащания, свързани с електронната търговия. След това тези данни ще бъдат предоставяни на разположение на националните данъчни органи при строги условия, включително условия относно защитата на данните.
  • изменения на регламента за административното сътрудничество в областта на ДДС. Тези изменения определят подробно по какъв начин националните данъчни органи ще си сътрудничат в тази област за разкриването на измами с ДДС и за контрол на спазването на задълженията във връзка с ДДС.

Тези правила допълват регулаторната рамка за ДДС за електронната търговия, която влиза в сила през януари 2021 г. и с която се въвеждат нови задължения във връзка с ДДС за онлайн местата за търговия, както и опростени правила за спазване на законодателството в областта на ДДС за онлайн предприятията.

Едновременно с това Съветът се споразумя за облекчения по ДДС за малките предприятия. Ще се даде възможност за прилагане на подобно освобождаване от ДДС за малки предприятия, установени в други държави членки, а не само за местни предприятия. Това ще зависи от генерирания оборот.

Малките предприятия ще могат да се ползват от опростени правила за спазване на правилата за ДДС, в случай че годишният им оборот остане под определения от съответната държава членка праг, който не може да бъде по-голям от 85 000 EUR. При определени условия малки предприятия от други държави членки, които не надвишават определения праг, също ще могат да се ползват от опростената схема, ако общият им годишен оборот в целия ЕС не надвишава 100 000 EUR.

По-конкретно, договорените правила се състоят от два основни елемента:

  • изменения на Директивата за ДДС, които целят преразглеждане и опростяване на правилата за освобождаване от ДДС за малките предприятия, така че те да могат да се ползват от освобождаване от ДДС в целия ЕС;
  • изменения на регламента относно административното сътрудничество в областта на ДДС с цел подобряване на административното сътрудничество между данъчните органи във връзка с прилагането на актуализираните правила за ДДС за малките предприятия.