БНБ

ПИБ пада под минималния изискуем капитал след прегледа на качеството на активите, а тя и Инвестбанк имат капиталов недостиг в резултат на стрес теста, извършен от ЕЦБ. Като краен резултат ПИБ трябва да осигури капитал от 263 млн. евро*, а Инвестбанк – 52 млн. евро. Двете банки имат отрицателна стойност на капитала от първи ред при най-неблагоприятния сценарий на стрес теста. Те имаха по-лоши резултати при неблагоприятния сценарий при стрес теста от 2016 г., но тогава БНБ коментира, че сценариите са хипотетични и не водят до резултати преминал/непреминал. За разлика от тогава обаче сега се налага да осигурят по-голям капиталов буфер.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от цялостната оценка на шест български банки вследствие на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка. Това е част от изискванията за присъединяване към ERM2 и еврозоната.

Тя обхвана УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД, като всички са се съгласили констатациите да бъдат оповестени. Българските органи ще предприемат последващи действия въз основа на констатациите, съобщава ЕЦБ.

Вчера БНБ публикува съобщение,  в което също се споменават последващи действия за укрепване на капитала на банките.

Цялостната оценка се състоеше от преглед на качеството на активите (AQR или ПКА) и стрес тест. Праговете са: съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (CET1 или БСК1) в размер на 8% за прегледа на качеството на активите (ПКА) и базовия сценарий на стрес теста и 5,5% за негативния сценарий на стрес теста.

Прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, отколкото счетоводен характер и осигурява на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на определена дата (за шестте български банки това е 31 декември 2018 г.), уточнява ЕЦБ. Този преглед също така определя дали е необходимо укрепване на капиталовата база на банката. Прегледът на качеството на активите на българските банки е извършен въз основа на актуализираната методология на ЕЦБ за ПКА, която беше публикувана през юни 2018 г. и в нея е взет предвид ефектът от счетоводния стандарт МСФО 9.

Прегледът на качеството на активите е допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019–2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 г.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка – УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД – нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста. От друга страна, резултатите на Първа инвестиционна банка АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван както в ПКА, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Същевременно резултатите на Инвестбанк АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста.

банкиГоляма част от част от необходимия допълнителен капитал на ПИБ се формира още в резултат на прегледа на активите – 125 млн. евро. Останалото е резултат от стрес теста.
Оценката на необслужваните заеми в резултат на ПКА нараства от 19 на 44% след преквалификацията на активите (при корпоративните заеми – 56% AQR-adjusted NPE Level ).

Декомпозиция на капиталовия недостиг на ПИБ:

ПИБ

От ПИБ коментират в съобщение до медиите, че към 30 юни 2019 г. е осигурила половината или 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер по следния начин:

  1. Печалба преди провизии от 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г.*:
  2. Провизии по кредити в размер на 37 млн. евро в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени във финансовите отчети за 2018 г. (според бележка на ЕЦБ тези провизии, са били начислени през април и не са взети в ПКА поради късното им обявяване; те обаче са посочени като възможна мярка за намаляване на рисковете)
  3. Погасени кредити и допълнителни обезпечения по експозиции от проверката в размер на 28 млн. евро.

ПИБ твърди, че ще осигури оставащата сума от 133 млн. евро с печалбата си от дейността, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други мерки. Тя също така обяви, че е преминала проверката, но не коментира, че капиталът й спада до 4.45% след прегледа на активите (преди стрес теста). Според чл. 92 на Регламент (ЕС) №575/2013 БСК1 във всеки момент трябва да е над 4.5% от общата рискова експозиция.

Декомпозиция на капиталовия недостиг на Инвестбанк

Инвестбанк

В съобщението на Инвестбанк не се споменава отрицателния капитал при негативния сценарий и, за разлика от ПИБ, не се посочва как ще бъде покрит недостигът. Според банката: „В утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, поради заложени в стрес теста съществени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на оперативните доходи, Банката регистрира негативен гап през 2021 г. Потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на Банката. … Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се предвижда разпределение на дивиденти.“*

За сравнение, през 2016 г. така наречените от БНБ „нетни ПКА корекции“ за ПИБ бяха 420 млн. лева към референтната дата 31 декември 2015 г., а необходимите мерки за укрепване на капитала, включително след приспадане на печалбата за първото полугодие на 2016 г.  – 206 млн. лева. Сега банката трябва да осигури по-голям капитал (дори ако БНБ/ЕЦБ признаят неодитираната печалба за първото полугодие на 2019 г.) За Инвестбанк  – корекциите след ПКА бяха 104 млн. лева (провизии и обезценки), а допълнителният необходим капитал бе 33 млн. лева. И в този случай сега се налага по-голяма финансова инжекция. Резултатите на двете банки преди три години при неблагоприятния сценарий водеха до отрицателен капитал за ПИБ от  -6.9%, а Инвестбанк – минус 7.7%.

* ПИБ твърди, че вече е покрила по-голяма част от този недостиг. Според отчета, обявен на 26 юли, нетната печалба на банката за първото полугодие на 2019 г. е 94 млн. лева, двойно повече от с.п. на миналата година. Тази печалба, както и отчетената през последното тримесечие на 2018 г., се дължи на операции с активи, придобити като обезпечение (продажба и преоценка). За сравнение печалбата й за първото тримесечие на 2019 г. бе 16 млн. лв. За Инвестбанк печалбата е 587 хил. лева към 31 март и още няма отчет към 30 юни.

Прочетете още: Какво следва