НАП

От 1 януари традиционно влизат в сила редица изменения на данъчното законодателство, но тази година са налице важни промени с друга начална дата. Сред тях най-съществената промяна е пакетът за е-търговия, който ще се прилага от 1 юли 2021 г.

По-долу обобщаваме основните изменения. Те са въведени основно чрез три закона:

  • Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за ДДС, с чийто преходни и заключителни разпоредби се изменят и останалите данъчни закони, както и Закона за счетоводството (ДВ бр. 104 от 8.12.2020 г.)
  • ЗИД  на ДОПК и промени в други закони (бр. 105 от 11.12.2020 г.)
  • ЗИД на ЗДДС (бр. 107, от 18.12.2020 г.)

Някои по-дребни изменения са направени чрез преходните разпоредби на други закони (например, Валутния закон) или по-рано през миналата година.

Промени в Закона за ДДС

Промени, свързани с пакета за електронна търговия

Основната част от промените въвежда правилата за трансграничната електронна търговия между данъчно задължени и данъчно незадължени лица (ДНЛ), които ще се прилагат от 1 юли 2021 г.

Промените въвеждат две европейски директиви (Директива (ЕС) 2017/2455  и Директива 2019/1995) и седем регламента. Промените засягат вътреобщностни и вътрешни дистанционни продажби на стоки, доставките на услуги до краен клиент (B2C), вноса на стоки на ниска стойност и продажбите, осъществявани чрез електронен интерфейс (онлайн места за търговия).

Голямата промяна е по отношение на дистанционните продажби и ще засегне, например, български компании, които доставят стоки на крайни клиенти в други страни от ЕС. Понастоящем има прагове за регистрация в страната на потребителя, но системата позволяваше да се използват разликите в ДДС. Също така е налице ( ще се прилага до 1 юли) освобождаване на вноса на малки пратки и опростено деклариране на стоки до 150 евро.

След 1 юли дистанционните продажби след надхвърляне на прага от 10 000 евро без ДДС годишно ще бъдат с място на изпълнение в държавата членка на пристигане на стоките, тоест ще се плаща местен ДДС в страната на клиента. Досега прагът бе 70 000 лева. Избягва се възможността да се правят множество регистрации благодарение на портала за обслужване на едно гише (OSS), който НАП трябва да изгради до 1 април. Това ще стане чрез разширяване сегашния портал за съкратено обслужване на едно гише (Mini OSS), който се използва при доставките на телекомуникационни, радио, тв и е-услуги. По този начин няма да подават множество декларации и да се правят регистрации в различни държави.

Чрез портала ще се обслужват данъчно задължени лица (ДЗЛ), извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки, както и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Ще се прилагат следните режими:

  • режим „извън Съюза” – всички доставки на услуги с МИ ЕС, по които получатели са ДНЛ, които са установени или имат постоянен адрес в ЕС, а доставчици са ДЗЛ, които не са установени на територията на ЕС
  • режим „в Съюза”- всички доставки на услуги с МИ ЕС, по които получатели са ДНЛ, които са установени или имат постоянен адрес в ЕС, а доставчици са ДЗЛ, които са установени на територията на ЕС; вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, когато получатели са данъчно незадължени лица (чл. 14, ал. 1 от ЗДДС) и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки, когато получатели са данъчно незадължени лица (чл. 14а, ал. 5, т. 3 от ЗДДС)
  • нов режим „Внос” – дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, под формата на пратки със собствена стойност ненадвишаваща 150 евро
  • Опростени правила за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос на пратки на стойност под 150 евро, когато не се използва режим „Внос”
  • Специални разпоредби за доставки, които се улесняват от електронен интерфейс (от типа на Alibaba).

При вътреобщностните дистанционни доставки, който режим е познат и досега, стоките се изпращат или транспортират за данъчно незадължено лице от територията на една държава членка, до друга държава, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките от доставчика. Къде е установен доставчикът, не е определящо. При вътрешните дистанционни продажби, изпращането или транспортирането започва и завършва на територията на една и съща държава членка, в която е установен получателят, като  доставчикът не е установен в ЕС (чл. 14а се отнася за случаите, когато доставките се улесняват от електронен интерфейс). И в двата случая по-горе – за разлика от дистанционните продажби на внесени стоки –   стоките трябва да са произведени на територията на Европейския съюз или са допуснати за свободно обращение (с познатите изключения – нови МПС, стоки, които се монтират и произведения на изкуството и антики).

Налице е особеност, свързана с прага от 10 000 евро без ДДС. Той се отнася до доставчици, установени само в една държава членка и е общ за вътреобщностните доставки на стоки и телевизионните, радио и тв и други услуги. Премахва се прагът от 70 000лв. за определяне на мястото на изпълнение на дистанционни продажби на територията на страната

Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии (чл. 14, ал. 3 от ЗДДС), е доставката на стоки за данъчно незадължено лице, когато стоките се изпращат или транспортират от трети страни или територии към момента на доставката им (обърнете внимание на разликата с вътрешните дистанционни продажби). Въвежда се нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни  и се отнася за пратки със собствена стойност под 150 евро.  Специалният режим при внос на стоки до 150 евро се прилага от лице, което действа като митнически представител (например, куриерска фирма) и може да внася данъка с подаване на месечна декларация пред митническите власти.

Когато внасяните стоки от трети страни са на стойност над 150 евро, се прилагат общите правила.

Премахва се освобождаването на малките пратки на стойност от 10 до 22 евро с получател ДНЛ.

По отношение на продажбите на стоки, улеснени чрез електронен интерфейс се приема, че са налице две доставки – между доставчика и платформата, която е облагаема с нулева ставка, и между платформата и клиента, облагаема с 20% ДДС.

Промени в освободените доставки и данъчните ставки

Разширява се обхватът на намалената ставка на ДДС от 9% по отношение на ресторантьорски и кетъринг услуги, с която от 1 декември се облагат и доставките на храна за вкъщи.

Прецизират се условията за освобождаване на застрахователните услуги, като те не зависят от това дали застрахователят е лицензиран по Кодекса на застраховането.

Ново освобождаване от ДДС бе прието със следващ ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 107) и се отнася  за ваксини и диагностични медицински изделия, които ще бъдат облагаеми с нулева ставка.

Промени, свързани със СУПТО

Друга промяна е свързана с използването на СУПТО по желание на лицето. В тази връзка са направени промени в чл. 118 на ЗДДС.  В ал. 18 се премахва задължението за използване на СУПТО, а лицето може да избере за всеки обект дали да използва СУПТО или не. Редът за избор и отказ от него ще се определи чрез Наредба Н-18. Остава изискването лицата, които са избрали СУПТО, в този обект да няма право да използва друг софтуер, който има същата функционалност като СУПТО. От своя страна, всеки производител може да избере дали да декларира пред НАП, че софтуерът отговаря на изискванията за СУПТО. Тези, които изберат СУПТО, ползват някои предимства. В чл. 92 от ЗДДС са допълнени условията, при които може да се ползва ускорен срок за възстановяване на ДДС. В административно-наказателните разпоредби остава санкцията, когато при избор на СУПТО се използва и друг софтуер за управление на продажбите. ПАМ запечатване на обект ще се отнася за лицата, избрали да използват СУПТО, когато едновременно с това използват друг софтуер със същата функционалност, неодобрен от НАП. В чл. 186а се казва, че няма да се приложи запечатване на обект при първо нарушение. В пар. 66 е даден преход към ЗИД на ЗДДС където е дадена възможност за тези софтуери, за които са подадени декларации да се приема автоматично, че отговарят на изискванията, без да се подава нова декларация. Направени са и промени в ЗКПО, с които се дава възможност за ускорена амортизация за 12 месеца (виж нататък).

След тази промяна остават редица неясноти, например, по отношение на електронните магазини, плащанията с карти и др., които ще бъдат адресирани с промени в самата Наредба Н-18.

Промени, свързани с оттеглянето на Великобритания

По отношение на ДДС, Великобритания става трета страна от 1 януари 2021 г. В протокола е предвидено, че относно свободното движение на стоки, правилата на ДДС директивата се прилагат за Северна Ирландия. За целта ДДС номерът на компанията от Северна Ирландия трябва да има префикс XI. По отношение на възстановяване на ДДС за лица от Северна Ирландия – все още са правилата от ЕС. Великобритания все още не е в списъка на трети страни, за които на основание реципрочност са възстановява ДДС. Въпреки че купена стока от Великобритания се използва за незавасимата икономическа дейност, ДДС, платено във Великобритания няма да бъде възстановено. Засега не се прилага Наредба Н-10 от 2006 г

За всички започнали доставки преди 1 януари се прилага старият ред.

Повече подробности за измененията, направени чрез втория ЗИД на ЗДДС.

Промени в митническите правила

По-голямата част от промените, свързани с напускането на Обединеното кралство, са свързани с митническите процедури. Правилата на ЕС по отношение на акциза върху стоки ще продължат да се прилагат за Северна Ирландия. Научете повече подробности

Промени в ЗКПО

Основната промяна е свързана с удължаването на срокът за подаване на годишната данъчна декларация и внасянето на данъка и свързаната с това промяна с базовата година за изчисляване на авансовите вноски (които се определят по-рано).

Срокът за подаване на ГДД ще бъде от 1 март до 30 юни. Данъкът върху разходите по чл. 217, ал. 2, който е годишен, се декларира в ГДД и се внася също до 30 юни. ГДД по чл. 214, ал. 4, с която се декларира данъкът върху приходите за помощни и спомагателни дейности за Закона за хазарта няма да се подава (такива игри на практика не се организират).

Сроковете за деклариране на вида и размера на авансовите вноски са от 1 март до 15 април, но се променят сроковете за внасяне. Базата за определянето им са нетните приходи от продажби за годината преди предходната. За да определим дали сме задължени да правим авансови вноски през 2021 г. и дали те са тримесечни или месечни, ще се вземат предвид продажбите през 2019 г. Новоучредените дружества  и в следващата година няма да правят авансови вноски. Съответно се променя формата на ГДД, от която отпада част 10. Авансовите вноски за текущата година ще се декларират с декларация по образец по чл. 87а и чл. 88

Размерът на авансовите вноски може да се променя най-късно до 15 ноември, вместо до 15 декември. По този начин могат да се коригират вноските за нооември и декември, респективно за трето тримесечие.

Изменени са и сроковете за извършване на авансовите вноски. Месечните вноски за първите три месеца на годината се правят до 15 април (без промяна), от април до ноември – до 15-о число на месеца, за който се отнасят,  а за декември – в срок до 1 декември. Тримесечните вноски за първо и второ тримесечие се правят до 15-о число на месеца, следващ  тримесечието (без промяна), а за третото – до 1 декември, като за четвърто не се правят вноски.

Във връзка с изместването на датата 15 ноември са направени промени в чл. 89 по отношение на допустимото отклонение на прогнозирания корпоративен данък. Допустимият толеранс се увеличава от 20 на 25 на сто.

Във връзка с доброволното прилагане на СУПТО се урежда възможността за ускорена амортизация до 100% на софтуер и хардуер, на който е инсталирано СУПТО (активи от категория ІV). За целта в чл. 55 се създава нова ал. 7, която ще се прилага и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 г.

Необлагаемият размер на разходите за ваучери за храна за 2021 г. се увеличава от 60 до 80 лв. за всяко наето лице. Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „а“ в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато към края на месеца работодателят няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Във връзка с възможността за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, се изравнява третирането на доходите от разпореждане с финансови инструменти и  от лихви от облигации, търгувани на регулиран пазар с тези, търгувани на пазар за растеж. Останалите промени засягат преотстъпването на данъка по чл. 184, данъка за хазартните оператори, чиято дейност е спряна и др.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (образци: 1010, 1011, 1012, 1013) и указания за попълване

Втора част – ЗДДФЛ, ДОПК, ЗАДС, ЗСч

Промени в ДДС относно е-търговията и вноса