Готвят се промени за данък Уикенд

МФ подготвя промени в Закона за ДДС, с които ще промени начина на начисляване на т. нар. данък Уикенд и ще намали изискваните минимални обезпечения в търговията с горива.

Това се разбира от отговор на финансовия министър Владислав Горанов на депутатски въпрос. Причината за тези промени е, че в началото на март ЕС започна наказателна процедура срещу България за несътветствия на нашия Закон за данък върху добавената стойност с Директива 2006/112/ЕО на Съвета, или така наречената „ДДС Директива“. Сега малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС, заяви комисията. Освен това тя възрази на облагането на личното ползване на активи, както и на случаите, когато стопански активи се прехвърлят в друга държава-членка.

Тогава от Европейската комисия не пожелаха да уточнят за economix.bg подробности за твърдяните несъотствия, като коментираха, че ще изчакат двумесечния срок за отговор на българското правителство, преди да коментират в детайли. Този двумесечен срок изтича в началото на май.

От отговора на г-н Горанов става ясно, че правителството ще се съобрази с констатациите на ЕК.

По отношение на търговията с горива нашият закон предвижда долна граница на обезпечението, което според Европейската комисия противоречи на Директивата, тъй като търговията може да е в по-нисък размер от изискващото обезпечение. Когато предвиждахме подобно ограничение, имахме предвид разходите, които се генерират от страна на търговските оператори за издаването на подобна гаранция, пояснява Горанов. Ще се съобразим с претенциите на Европейската комисия и ще променим така нашето законодателство, нашия Закон за данък добавена стойност, че да има пълно съответствие между размера на освободените за потребление горива и гаранцията, която се изисква от търговците с тях.
Другата процедура за нарушение е свързана с личното ползване на активи. Нашият закон третира начисляването на данък добавена стойност за лично ползване да бъде върху отчетната стойност на актива или цената на придобиване, без да се отчита амортизацията. По думите на Горанов “в случая Европейската комисия има основание и ще предприемем мерки така да нагодим нашето законодателство, че начисленият данък добавена стойност при личното ползване да включва в себе си амортизацията и да отчита настоящата стойност на актива. В такъв смисъл ще бъде и отговорът пред Европейската комисия и ще предприемем в обозрими срокове промяна в законодателството, така че да съответства на Директивата.”

Данък Уикенд бе въведен през 2016 г., като начин за противодействие на отклоняването на служебни активи за лични цели. Той засяга както корекциите на ползван данъчен кредит и т. нар. пропорционално приспадане на ДДС и облагането на лично потребление с данък. От отговора на министъра не става ясно кои хипотези ще бъдат засегнати.

До момента министерството все още не е предприело действия за публикуване на Правилника за прилагане на Закона за ДДС в съответствие с последните промени.