В няколко сектора е отчетено чувствително намаление на заплатите още през м. март, показват данните на НСИ за средната работна заплата. Сред тях са хотелиерство и ресторантьорство, строителство, операции с недвижими имоти, култура и спорт. Това са и част от секторите, най-засегнати от ограничителните мерки във връзка с Covid-19.

Така например в хотелиерството и ресторантьорството средната месечна заплата през март пада от 769 лева през февруари до 639 лева през март. Това е съпроводено и със значително намаление на заетостта – от 104.7 хил. служителя през февруари на 84 хиляди души. Подобно е положението в културата и спорта, строителството и имотите.

Увеличение на заетостта през март има само в селското стопанство, здравеопазването и държавната администрация. Общо наетите през март са 2.26 милиона души, спрямо 2.31 млн. души през февруари.

Увеличение на заплащането се наблюдава в ИТ сектора, както и в сектори като добивната промишленост и енергетиката, като то вероятно се дължи на бонуси. Средната мартенска заплата е 1321 лева спрямо 1308 лева през най-късия месец в годината.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 317 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ – с 12.1%, и „Създаване и раз-пространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.8%, „Други дейности“ – със 7.6%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.1%.

Средна заплата по тримесечия