Бойко Борисов и БСК

Тричленен състав на Върховния административен съд е отменил текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Отменени са чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4, чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение № 34 и 35 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Отменените текстове се отнасят до:

 • отчитане на продажбите от електронен магазин чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента.
 • контрол за въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП;
 • съхранение на копие за регистрация на ФУ при продажби на  стоки и услуги от автомати на самообслужване и при продажби само чрез електронен магазин;
 • декларация от  производител/разпространител на СУПТО;
 • задължението да се съхранява базата данни на лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС само на територията на Република България или на държава – членка на ЕС (при SaaS);
 • осигуряване на достъп на НАП до базата данни, включително дистанционен достъп до „одиторския профил“ на софтуера за конкретно задължено лице (при SaaS);
 • осигуряване на достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер – сървъри, работни станции, ФУ и др.
 • достъп на НАП до други софтуери или модули от други информационни системи и съхраняване на тази информация в сроковете по ДОПК;
 • достъп до създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и съхраняване на тази информация в сроковете по ДОПК;
 • Изисквания към процедурата за извличане на информация от КЛЕН;
 • Съдържание на публичния списък на софтуерите, за които е декларирано съответствие с изискванията, посочени в приложение 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. съгласно чл. 118, ал. 14 от ЗДДС.

Административно дело № 8705 от 2019 г. беше образувано по жалби на БСК и над 40 организации и фирми.
При приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до нарушение на материалния закон.
Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на органа ще бъдат съобразени всички необходими обстоятелства при регулиране на определени обществени отношения по един разумен, компетентен и стабилен начин.
Налице е и нарушение на чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая не е налице обсъждане по смисъла на цитираната норма. Приложените по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално.
Върховните съдии приемат, че са нарушени и изискванията на чл. 6, § 1 от Директива ЕС 2015/1535. Според нея трябва да бъде изпълнена процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество. \Economix.bg вече писа за този проблем.