Бюджетът върви към 1% излишък

Бюджетният излишък към края на октомври достигна 2.6% от БВП, което означава, че ако се спази традиционното разпределяне на част от спестените разходи в края на годината, той ще приключи с излишък от около 1% от БВП.
Това показват предварителните данни на МФ. Според тях положителното салдо за десетте месеца е 2 862,2 млн. лв. Приходите нарастват с 10.5%, а разходите – с 11.5%. Основен принос има ръстът на данъчните и неданъчни приходи, които нарастват с 3 063 млн. лв. (10,9 %).

Според окончателните данни до края на септември, които също бяха обявени на 31 октомври, през деветмесечието са събрани 75.9% от планираните приходи за годината и са направени 77.3% от разходите по консолидираната програма.
Прави впечатление малкият ръст на приходите от корпоративен данък в държавния бюджет – с 5.5%, а събраното е 66% от планираното за годината, което означава, че по този показател бюджетът няма да се изпълни. Това се компенсира от останалите корпоративни данъци – върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходи на чуждестранни лица, които вече са събрани в размера, предвиден за цялата година.
Приходите от данъци върху доходите на физически лица нарастват с 13.8%, което отразява ръста на МРЗ и на заплатите като цяло. Тук има преизпълнение на приходите от дивиденти на физически лица и окончателен данък по по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ – 257 млн. лева или с 83 млн. лева повече от миналата година. Това се дължи на кампанията срещу касовите наличности.
Приходите от ДДС нарастват с 8%, което е умерено предвид ефекта на по-скъпия петрол.

При разходите на държавния бюджет имаме умерено нарастване на разходите за издръжка и социалните разходи (това не включва НОИ и НЗОК) и намаление на разходите за лихви. Разходите за персонал се увеличават с 10.7%, а капиталовите разходи – с 63% (за деветте месеца на 2017 г. те бяха едва 260 млн. лева.