МФ

 

Коронакризата се отразява, макар и с известно закъснение върху изпълнението на бюджетните приходи, но данните са далеч от най-тежките прогнози.

Общо за петте месеца на 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 278,7 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП), съобщи МФ.

Само един месец по-рано Бюджетното салдо по КФП на касова основа към месец април 2020 г. е положително в размер на 1,632 млрд. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1.188 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 443 млн. лева. Това означава, че за един месец (м. май) бюджетът е отчел дефицит от 353 млн. лева.

За сравнение отчетеното превишение на приходите над разходите за същия период на 2019 г. бе в размер на 3 025,8 млн. лв. (2,5 % от БВП), което означава, че съпоставено с 2019 г. бюджетното салдо се влошава номинално с 1,75 млрд. лева. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към май 2020 г. се свиват с 1 463,0 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 360,2 млн. лева. Забавянето в приходите се дължи от една страна на удължаването на срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица и Закона за местни данъци и такси със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, а от друга – с негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигурителни вноски от въведените ограничения в България и света във връзка с COVID-19. Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца, подчертава министерството.

Приходите по консолидирания бюджет към май 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 17 616,8 млн. лв. Разходите в края на май са 16.338 млрд. лв., което е 34,1 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към май 2019 г. бяха в размер 15,694 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи на по-високия размер на разходите за заплати, социалните плащания и др.

Пълен анализ може да се направи само на данните към 30 април, тъй като само те са подробни.

През четирите месеца приходите по консолидираната програма достигат 14.623 млрд. лв., което представлява 32,9 % от годишните разчети към ЗДБРБ за 2020 година. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 552,9 млн. лв.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 11 549,2 млн. лв., като те намаляват с 416 млн. лева спрямо 2019 г. Това намаление изцяло се обяснява с отлагането на данъчните срокове в съответствие със ЗМДВИП.

Преките данъци са 2.027 млрд. лева (намаление с 420 млн. лева), косвените – 5.557 млрд. лева (намаление с 53 млн. лева). От корпоративни данъци са събрани едва 594 млн. лева (с 586 млн. лева по-малко от същия период на 2019 г.), а от данъци по ЗДДФЛ – 1.427 млрд. лева (с 68 млн. лева повече) . По трудови правоотношения приходите от данъка към април 2020 г. са 1.107 млрд. лв., като са с 98,0 млн. лв. повече от същия период на миналата година. Но приходите от хонорари, авторски възнаграждения и т.н. са с 38 млн. лева по-малко (главно заради отлагането на срока за ЕТ).

Постъпленията от ДДС са 3,728 млрд. лева и са със 70 млн. лева по-малко от същия период на миналата година. В това число ДДС, събран при внос намалява със 136,3 млн. лв., докато ДДС от сделки в страната (който е на нетна база, без приспаднатия данъчен кредит) е с 66 млн. лева повече. При интерпретирането на тези числа следва да се има предвид, че намаляването на ДДС при внос отразява както свиването на вноса заради пандемията, така и по-ниските цени на петрола. Данните по месеци показват, че увеличението на ДДС от сделки в страната е натрупано главно през март (тоест това са главно плащания по ДДС деклариран за данъчния период февруари 2020 г., отпреди извънредното положение).

От друга страна, увеличаването на ДДС от сделки в страната спрямо април 2019 г. е почти равно на увеличаването на невъзстановения данъчен кредит – от 83 млн. лева на 142 млн. лева към 30 април 2020 г.

Постъпленията от осигурителни вноски са 3.547 млрд. лева или с 206 млн. лева повече спрямо април 2019 г.