България ще влезе в еврозоната на 1 януари 2024 г., а проектът на Националният план за приемане на еврото ще бъде готов до 30 юни. Именно в него ще е посочена индикативната дата за приемане на еврото. Решението обаче ще зависи от оценката на ЕЦБ и Екофин за това дали страната изпълнява изпълнява Маастрихтските критерии и останалите ангажименти след най-малко двегодишен престой в ERM2.

Индикативната дата се споменава в проект на ПМС, с която се изменя постановлението за създаване на Координационен съвет за подготовка за приемане на еврото. Съветът ще се ръководи от министъра на финансите и управителя на БНБ, а негови членове са заместник-министри, председателят на ДАНС, член на политическия кабинет на министър-председателя.
По-голям интерес представляват работните групи, тъй като от описанието на тяхната дейност става ясно какво ще включва плана за приемане на еврото. Този план определя периода, в който двете валути ще циркулират паралелно, евентуален краен срок за обмяна на левове, присъединяването към TARGET, разяснителната кампания, редица законодателни, технически и административни мерки – от ИТ до промяна на договорите.

Работна група „Макроикономически анализи и публични финанси“ към МФ ще изготви анализ на степента на номинална и реална конвергенция на икономиката на Република България и ще координира политиката в областта на публичните финанси.

Работна група към дирекция „Модернизация на държавната администрация“ на МС ще организира обучения за безпроблемна замяна на лева с евро и отговаря за адаптиране на информационните системи, използвани на национално и общинско ниво.

В БНБ ще се създаде работна група „Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции“ с няколко подгрупи, ръководени от подуправители:
„Пари“, която отговаря за:дизайна на българските евро монети; адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро;предоставяне на евро на финансовите институции и изтеглянето на българските левове от обращение;
„Кредитни и други финансови институции“, която отговаря за а дейности, свързани с предварителния анализ на изискванията и координацията на подготовката на поднадзорните лица в управление „Банков надзор“, в това число реорганизацията на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията за работа с еврото.
„Платежни системи“, който отговаря за адаптирането на платежните и счетоводни системи за работа с еврото и за предварителния анализ на изискванията и координацията на подготовката на поднадзорните лица и дейности в управление „Банково“

КФН ще ръководи работна група Небанков финансов сектор, която отговаря за Отговаря за:
– превалутирането на финансовите инструменти от лев в евро;
– адаптиране на системите за клиъринг и сетълмент на ценни книжа към еврото;
– реорганизация на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията на небанковия финансов сектор за работа с евро.

За работна група „Нефинансов сектор“ ще обедини екипи от МИ и МФ със задачата да осигурят въвеждане на еврото в дейността на нефинансовите предприятия чрез изготвянето на насоки за: коректно преизчисляване на цените от лева в евро, за данъчно и счетоводно отчитане в периода, в който и двете валути ще бъдат официално разплащателно средство, както и за адаптиране на счетоводната, логистичната, стоковата и други системи за работа с еврото.

МИ и КЗП ще създадат работна група „Защита на потребителите“, от която зависи изготвянето и прилагането на мерки за защита на потребителите, включително и на потребителите на финансови продукти и услуги, в процеса на въвеждане на еврото. Тази група ще наблюдава преизчисляването на цените от лева в евро с оглед преодоляване порочната практика на търговците да закръгляват цените нагоре; Ще има и кампания за „честно въвеждане на еврото“.

Най-накрая, група „Комуникации“ към БНБ и МФ ще се заеме с изготвянето и прилагането на специална Комуникационна стратегия за еврото. Предвиждат се информационни кампании и специален информационен сайт за еврото.