БНБ

С известно закъснение БНБ публикува информация за предприетите действия във връзка със закона Магнитски. От текста става ясно, че сметките на тримата санкционирани са блокирани. В съобщението се говори за вече наложени запори, което вероятно се отнася за Васил Божков, срещу когото се повдигнати 18 обвинения. Мерките на БНБ са в съответствие със ЗМИП, но централната банка смята, че е необходим нов закон за прилагане на санкциите

Какво обясни централната банка:

• БНБ прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

• Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица (лицата, включени в списъка на OFAC) вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.

• Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа.

• В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България.

• БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.

От съобщението става ясно, че БНБ очаква от банките, в които са открити сметки на тримата санкционирани и свързаните с тях компании, да подадат сигнал по чл. 72 от ЗМИП до ДАНС. Това се прави при съмнения за изпиране на пари или наличие на средства с престъпен произход. Законът изисква банките да забавят транзакциите от сметки, доколкото е възможно, а след получаване на сигнала това може да направи ДАНС – за срок до пет работни дни. Запор върху сметки се постановява от съда, ако ДАНС е уведомила прокуратурата, а тя е отправила искане до съда.  ЗМИП (за разлика от ЗМФТ) не урежда блокиране на средства или замразяване на активи по собствена инициатива на лицето по чл. 4, а само посоченото забавяне на операции или сделки. Правила за временно блокиране на сметки при изпиране на пари и други закононарушения се уреждат в общите условия на банките.