БНБ

БНБ нареди на банките да съберат вземанията си от чуждестранни банки като мярка срещу коронавируса. По неофициална информация банките са получили тези препоръки още във вторник.

Освен това на банките се забранява да разпределят печалбата си. Централната банка отменя увеличението на антицикличния буфер, включително предвидените за 2021 г.  Антицикличният буфер трябваше да нарасне от 0.5% на 1% от 01.04.2020 г. и на 1.5% от 1 януари 2021 г.

Тези мерки са в съответствие с насоките за използване на ликвидни и капиталови буфери от банките, надзиравани пряко от ЕЦБ, приети на 12 март, както и насоките на Европейския банков орган.

Водещите централни банки предприеха масирани парични стимули, за да предотвратят пресъхване на ликвидността по време на кризата. БНБ обаче е ограничена от валутния борд. Съгласно чл. 20 и чл. 33 от Закона за БНБ тя може да кредитира банки само при възникването на системен/ликвиден риск за стабилността на банковата система. Тогава управление „Банково“ осъществява функциите на кредитор от последна инстанция, като предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. Централната банка също така няма право да изкупува ценни книжа.


Съобщение на БНБ от 19 март

БНБ, в рамките на своя мандат, прилага пакет от мерки за 9.3 млрд. лв. във връзка с пандемията от COVID 19.

Мерките целят едновременно запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите.

Основните мерки са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, както следва:

– Капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1.6 млрд. лв.

– Отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0.7 млрд. лв.

– Увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки.

Наред с това БНБ прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор.

БНБ е в постоянен и активен контакт в рамките на Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията по адаптация и приложение на общоевропейската банкова регулативна рамка.

БНБ следи много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако такива мерки се наложат. В същото време, БНБ призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата.