БНБ

Вътрешните правила за предотвратяване на изпирането на пари няма да се изпращат на ДАНС, но трябва да са на разположение при проверки. Контролът за изпълнение на мерките по закона ще се извършва и от БНБ, КФН и комисията за хазарта, като те ще налагат също санкции – освен дирекция Финансово разузнаване на ДАНС.

Това са някои от най-важните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, внесени дни преди изтичане на крайния срок за изпращане на вътрешните правила.

Едновременно с това с промени в закона за оръжията и боеприпасите се предлага удължаване на срока за приемане на вътрешните правила, който изтичаше на 12 май, както и промени относно декларирането на действителен собственик.

Това не означава, че вътрешните правила и задължението за деклариране на действителен собственик отпадат, както написаха някои медии. Също така независимо от отлагането на срока за привеждане на вътрешните правила в съответствие със закона, ЗМИП е в сила, включително изискванията му за докладване на съмнителни операции, идентификация на клиента и на действителния собственик (това е различно от деклариране на действителен собственик) и т.н.

Вътрешни правила

Отпада изискването на чл. 103 за представяне на вътрешните правила за утвърждаване от ДАНС.
Вместо това се приема, че ДАНС ще контролира дали е налице съответствие на вътрешните правила при извършването на контрола върху задължените лица (нов текст на чл. 103, ал. 8). Досега неизпращането на вътрешните правила на ДАНС се наказваше със санкция от 2000 лв.
Съответно на това отпада и изискването към лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 (правни кантори и агенции за имоти), които са или чиито управители, прокуристи и т.н. са чужди граждани, да изпращат в ДАНС документ, че не са осъждани. Този документ трябва да е наличен при проверки на място.

Отделно с ПЗР на закона за боеприпасите се предлага промяна на параграф 6 от ПЗР на ЗМИП. Сега той предвижда лицата по чл. 4 да привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 и ги изпращат за утвърждаване по реда на чл. 103 в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона. Според новия текст срокът за привеждане в съответствие е срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. Тя още не е готова. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване

Налице са и съдържателни промени във вътрешните правила, като те ще включват и мерките срещу финансиране на тероризма. В точка 15 от вътрешните правила следва да се опише разпределението на отговорността на служителите на задълженото лице и данни за контакт.

Във вътрешните правила трябва да се уреди съхраняването на информацията (например, събрани документи, свързани с идентификацията на клиенти) във вид, който позволява навременно и пълно предоставяне на данните на ДАНС и при спазване на ограничението за разкриване на информация по чл. 80.

Доставчиците на платежни услуги, застрахователи и презастрахователи от другите страни от ЕС, които се възползват от право на установяване, прилагат политицки и процедури, които отразяват изискванията към вътрешните правила.

Действителен собственик

Отново с ПЗР на закона за оръжията и боеприпасите се променя чл. 63 ал. 5. Според новия текст отпада вписването като действителен собственик на юридически лица, регистрирани в България, ако това са лицата, които упражняват контрол и те са вписани като съдружницзи в регистъра.  Досега се изискваше да се обявяват юридически лица, които притежават повече от 25%.

Според новия текст „Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им“. По-нататък се уточнява за юридическите лица: „Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“

Проверки от БНБ, КФН и комисията за хазарта

Със закона се разписват правомощия на органите, които издават лицензите на финансовите институции и хазартните оператори – БНБ, КФН и Държавната комисия за хазарта да осъществяват, надзор за спазване на изискванията на чл. 7-9, глава, втора, глава трета, раздел Първи, гласава седма, раздел Втори и глава осма. Това е разписано в нова ал. 6 и 8 на чл. 108. Проверките им ще се извършват на база оценка на риска по реда на чл. 114, включително проверки на място. Тези институции ще проверяват и вътрешните правила по чл. 101.

При осъществяване на контрол над задължените лица БНБ, КФН и ДКХ ще могат да налагат санкции и ще публикуват информация за наложените административни мерки, свързани с нарушения на изискванията за изпиране на пари на интернет страниците си.
Измененията в ЗКИ, Закона за КФН, Закона за платежните услуги, Закона за хазарта са отговор на забележки на Европейската комисия.
Освен това се урежда предоставянето на информация на европейските органи от страна на БНБ и КФН.

Изключения за адвокатите

Изискванията за разкриване на съмнителни сделки няма да се прилагат за адвокатите (доколкото установяват правното положение на клиент по производство по процесуален закон или правна консултация по такова производство; както и при защита или представляване на лице по производство по процесуален закон).
Съответно на това се предлага промяна на ал. 9 на чл. 72, която и сега регламентира изключенията при докладване на съмнителни операции на ДАНС. Това изключение не се прилага, когато адвокатът взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма или ако правната консултация се дава за целите на изпиране на пари или адвокатът знае, че търсеният съвет е с такава цел.

Други промени се отнасят до плащанията по застрахователни полици, защитата на трудовите права на лицата, които подават сигнали за изпиране на пари, обмяната на информация, включително с чужди служби, както и критериите за определяне на административните наказания.

Интерес представлява и полученото становище на ЕСО, представено на страницата на комисията  по вътрешна сигурност. В него държавното дружество, което е възложител на обществени поръчки, посочва, че българският закон неправилно разширява кръга на задължените лица и приема, че те следва да прилагат правилата му не само при деловите отношения, свързани с прилагане на ЗОП, а в цялата дейност на дружеството.

Допълнение: Промените в закона за оръжията са гласувани на второ четене.


Нуждаете се от още информация и практически примери? Регистрирайте се за Практически проблеми на ЗМИП (цена 109 лева)