работници

НСИ потвърди отчетения с експресните оценки спад на БВП през първото тримесечие с 1.8% на годишна база (по сезонно изгладени данни, съпоставими цени, спрямо първото тримесечие на м.г.). Спрямо предходното тримесечие, което съвпадна с втората вълна на пандемията, обаче е налице ръст с 2.5 на сто.

Ръстът на годишна база се дължи на индивидуалното потребление и инвестициите. Въпреки че през първото тримесечие имаше частичен локдаун, потреблението на домакинствата нараства с 4.3% спрямо същия период на миналата година. Брутокапиталообразуването се увеличава с 2.1%, след четири тримесечия на спад, и то сериозен. Но износът намалява с 5.9% на годишна база и това е четвърто поредно тримесечие на понижение.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на
икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.5%, докато селското стопанство запазва своите 2.2 на сто. Делът на услугите се увеличава до ниво от 71.3% при 70.7% през съответния период на предходната година. Данните показват ръст на БДС във финансовите услуги, ИТ, професионалните дейности и НИРД, както и в административните услуги. Най-голям спад е реализиран в сферите, засегнати от ограниченията – култура, спорт и развлечения; търговия, транспорт, заведения и туризъм.

Въпреки че БВП спада на годишна база, производителността на труда, измерена като БВП на зает се увеличава с 2%. Този ръст е изчислен по съпоставими цени на 2015 година, по текущи цени този ръст дори е по-висок.

Причината до голяма степен се крие в намаляването на броя на заетите, съответно съкращаване на работни места в по-непроизводителни сектори.

Заетите лица в икономиката са 3 313.7 хиляди през първата четвърт на 2021 г. Те бяха 3 398.2 хил. по същото време на миналата година. Тоест заетите са се понижили с 84 хиляди или 2.5 на сто.