Анна Бюсон (CIPM, ISO 27001 Lead Auditor)  е мениджър „Управление на риска“ в Делойт.

Анна Бюсон  притежава повече от 15 години опит в областта на разработване и внедряване на системи за управление по различни международни стандарти, оптимизация на процеси, вътрешни и сертификационни одити.

В ролята си на консултант, тя е участвала член или ръководител на екип при разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление на качеството, информационната сигурност, здравето и безопасността  при работа непрекъснатостта на процесите в  над 150 организации от  различни индустрии и държавна администрация. Работила е по проекти, свързани с анализ и оптимизация на процеси, реинженеринг,  одити и обучения.

В Делойт Одит е от началото на 2016 година, където се занимава с проекти, свързани с управление на риска,   информационна сигурност, защита на личните данни

Тя е лектор на Бизнес тема за новите правила за защита на личните данни през 2017 и 2018 г. и на Бизнес тема: Проблеми на информационната сигурност през на 22 октомври 2019 г.