По време на втория локдаун бяха обявени нови мерки в подкрепа на бизнеса и домакинствата. Продължава действието и на някои от схемите, въведени по време на първия локдаун като 60/40. За разлика от първия локдаун фокусът на новите мерки е основно върху затворените бизнеси.

По-долу систематизираме информацията.

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ чрез НАП

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Предприятия, които имат търговски обекти извън молове и които не са затворени, не могат да се възползват. Условие за кандидатстване е кодът на икономическа дейност да съответства на секторите, посочени в заповедите. Максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.

За икономическите дейности извън търговията помощта е 20% от загубените обороти за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г., а за сектор Търговия – 10%. Помощта се изчислява спрямо общия оборот без ДДС от затворените обекти/ограничени дейности за референтния период на 2019 година, а ако предприятието или обектът са регистрирани през 2020 г., се посочва сумата на всички реализирани през м. октомври 2020 г. приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби без ДДС. Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.  Ако предприятията са регистрирани след 1 януари 2020 г. процентът се изчислява спрямо предходния месец.

Подкрепата се предоставя чрез НАП.

Общият ресурс е 156 млн. лева. До крайния срок за подаване на заявления – 20.01.2021 г., са подадени 8 163 заявления на обща стойност 115.7 млн. лв. Изплатени са 39 млн. лева

Схемата обхваща всички бизнеси, които са засегнати от ограничителните мерки, но не и тези, които търпят спад на оборота, без да са затворени – например, поради въздействие върху техни партньори в страната и чужбина, поради корантина или излизане на работници в болнични, поради промяна на поведението на потребителите, които работят дистанционно и не пътуват.

Законовото основание е чл. 26а-26б на закона за мерките при извънредна обстановка. Помощта е за срок до отпадане на ограниченията. Изпратено е запитване към ЕК по повод нотификацията и продължаването на мярката през февруари, съобщи МИ.

Образци на документи и условия за кандидатстване на сайта на НАП.

Схема 60/40

Мярката е въведена с ПМС 55/2020 (действало по време на извънредното положение), изменена с ПМС 151/2020, ПМС 278/2020, ПМС 416/2020 г.

По нея се изплащат компенсации в размер на 60% от осигурителния доход през октомври 2020 г.  Действието на ПМС 151, с което може да се изплащат компенсации на затворени бизнеси, бе удължено до 31 март 2021 г. Заявени са намерения за ново удължаване.

Изплащат се средства за следните работници и служители:
– чиято работа е била преустановена през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
– които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ;
– които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са ползвали отпуск на основание чл. 173а от КТ;
на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г.;
Средства могат да се предоставят за запазване на заетостта и на работници и служители, които са извън посочените в първия пункт и които са осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“ и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде,, от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008).

Подават се заявления за изплащане на помощта за период до 3 месеца, считано от 1 януари до 31 март 2021 г. Размерът на средствата се изчислява, като определеният осигурителен доход за м. октомври 2020 г. се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат. За наети след 01.11.2020 г. се изплащат 60% от минималната работна заплата за страната. Работодатели, вече одобрени по процедурата за предходния период октомври – декември 2020 г., желаещи да продължат да получават средства, подават съкратен набор документи. Кандидатства се месец за месец.
Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване  е публикувана на интернет страницата на АЗ.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване – 16.04.2021 г. (ако няма удължаване)
Срок /препоръчителен/ за представяне на месечни отчетни документи за предходен/и месец/и – 22-ро число на месеца, следващ месеца на отчитане или първия работен ден след тази дата.

По данни на НОИ към 8 февруари са изплатени 807 млн. лева, а според изявление на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева от 15 февруари – 831 млн. лева.

Запази ме

Това е мярката, по която се изплащаха по 24 лева на ден за служителите от затворените бизнеси, които са в неплатен отпускк.

От 1 януари мярката бе променена (ПМС № 418  от 30.12.2020 г. и ПМС № 325/26.11.2020 г.):

– При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на служителя, осигурен по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО в икономическите дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им. В случаите на непълно работно време компенсацията се определя пропорционално.

– Удължава се периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г.  Хората ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети.

Необходимо е да се има предвид, че след отварянето на някои обекти, те вече не могат да кандидатстват.

До 31 януари компенсации ще могат да получат работещите в барове, механи, винарни, бирарии, кафенета, езикови и образователни центрове, други обучителни центрове и школи, професионални колежи, както и наетите в туристически фирми. Например, работещите във всички търговски обекти, които са в търговски центрове от една или повече сгради с магазини или търговски центрове тип МОЛ, с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогериите, оптиките и зоомагазините, чиято дейност не е преустановена. Персоналът на частните детски градини, ясли и на музеите може да получи компенсации до 3 януари 2021 г. След тази дата те ще възобновят дейността си.

Образци на документи и условия за кандидатстване на сайта на АЗ.

Изплатени са  20.2 млн. лева.

Подкрепа за работодатели от туризма и транспорта

Схема 80/20 – Предназначена е за работодатели и самоосигуряващи се лица, определени с Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г. от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“. Състои се от изплащане на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца, увеличен на 9 месеца. Агенцията по заетостта ежемесечно изплаща на одобрените работодатели компенсации в размер на 290 лв., които включват нетна сума за възнаграждение на работниците/служителите в размер на 189 лв. и дължимите данъчно-осигурителни вноски за сметка на работодателя и осигуреното лице, но за не повече от 9 месеца в периода 01.07.2020г. – 31.03.2021 г.

Мярката може да се комбинира с 60/40, като така може да достигне общо 80/20. Кандидатства се поотделно за 60/40 и за допълнителната подкрепа в Агенция по заетостта.

Грантове за туроператори и туристически агенти

С чл. 26а от ЗМДВИД се предвижда безвъзмездна помощ за лица, извършваща туроператорска и туристическа агентска дейност в размер на 4% от оборота им през 2019 г. Компенсират се загуби до 31.12.2020 г. Безвъзмездните средства се използват приоритетно за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти и покриване на основни разходи. Мярката е предназначена за  туроператори и/или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър. При кандидат-туроператор, същият следва към момента на подаване на заявлението за помощта да има сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора”. Кандидатстването през Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), започна на 8 февруари. Краен срок: 31.05.2021 г.

Заетост за теб

Подкрепа за наемане на безработни лица за период до 6 месеца, като държавата изплаща МРЗ и осигуровките към нея. Общ бюджет – 160 млн. лева, изплатени 10.3 млн. лева (към 12 февруари).

Линк към сайта на Агенция по заетостта.

 


Безлихвени кредити от ББР

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г. и последно обновена с РМС 910/10.12.2020 г.) бе удължена и бе разширен обхватът.

Таванът на заемите е увеличен от 4500 лв. на 6900 лв. С решение на МС от 10.12.2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. 

Могат да кандидатстват както самоосигуряващи се и работещи в неплатен отпуск, така и хора, на които са намалени заплатите.

Удължен бе и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори.

Към 11.02.2021 г. са потвърдени кредити за 149.5 млн. лева.

Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 310/2020г., обновена и с изменено наименование с РМС 797/2020 г.) бе разширена. Тя вече обхваща и големите предприятия. Предоставяните кредити са до 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за големи предприятия.

Към 11.02.2021 г. са потвърдени кредити за 166. 6 млн. лева. Срокът за кандидатстване също е до 30.06.2021 г.


Частен мораториум по кредитите

Българската народна банка (БНБ) утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България (АББ) удължаване на кредитния мораториум.

  • Сроковете са, както следва:
  • подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.;
  • одобрение на тези искания от страна на банките – до 31 март 2021 г.;
  • отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца.

Задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Припомняме, че през април 2020 г. Европейския банков орган (ЕБО) прие Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. Във връзка с втората вълна на пандемията ЕБО взе решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021 г., заместващ предходния краен срок 30 септември 2020 г.  Първонавачалният срок за предоговаряне изтече през септември, а отсрочката – в края на 2020 г.


Мерки с приключило кандидатстване

ПО ОПИК

Подкрепа за микро и малки предприятия (от 3 до 10 хил. лв.) – Безвъзмездна подкрепа в размер между 3 хил. и 10 хил. лв. за микро и малки предприятия. Схемата приключи при голям интерес. Първоначалният  бюджет – 173 млн. лв. Допълнително бяха договорени още 2 292 броя проекта на стойност над 18 млн. лева Така общата сума става 191 млн. лева. До февруари 2021 г. общо изплатени средства по процедурата са в размер на 181 312 342,12  лв. към 22 285 фирми.

Подкрепа за средни предприятия – Мярката бе насочена към средни предприятия, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г .Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният – 150 000 лева.

Едва на 1 декември бяха публикувани списъците с одобрените проекти на обща стойност 233 млн. лева при първоначално обявени 200 млн. лева. Срокът за кандидатстване бе 24 август. До 10.02.2021 г. са сключени 1 132 броя договора на стойност 156 млн. лева

Други грантове

Грантове за туроператори и туристически агентидо 10% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г., но до прага на режим „de minimis”. Общ бюджет – 10 млн. лева. Срокът за кандидатстване бе 20 октомври.

Грантове за автобусни превозвачи – до 8% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.; минимален размер на помощта 3 000 лева и максимален размер 450 000 лева. Общ бюджет – 30 млн. лева. Срокът бе 21 октомври. МТИТС изплати 29.1 млн. лева през януари 2021 г.

Подкрепа за земеделски стопани

ПРСР предложи нова мярка за извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19. Подмярката „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3″ се отнасяше за микро-, малки или средни предприятия, които прерабоват селскостопански продукти, както и групи и организации на производители. Срокът за кандидатстване бе до 13 ноември 2020 г., включително.

Предстоящи мерки

Грантове от ОПИК

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19. Грантове за създаване на здравословни условия на труд. Общият бюджет е 78.2 млн.  лева,  разпределен по сектори и категории предприятия. Минималният размер на проект е 3 000 лева, а максималният – 75 000 лева (според  категорията предприятие).

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. – Общият бюджет е 78.2 млн. лева. Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

Първата процедура, която ще се финансира със средства от първия транш за ОПИК по REACT-EU, e предвидено да бъде процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Министерството на икономиката подготвя и нова процедура с остатъчните средства от REACT-EU, с която да компенсира загубите на микро, малки и средни предприятия. Тя е в начален етап . Парите от REACT-EU по ОПИК са с определен лимит от 211 млн. лв. и включват, както средствата по мярката за „големите малки“, така и ресурса за новата процедура. Процедурата е насочена към тези, които са регистрирали спад, а не само към засегнатите от ограничителни мерки.

 

Вижте също: Мерки, обявени по време на първия локдаун

Освен това се прилагат мерки за кредитиране и инвестиции чрез Фонд на фондовете.