Доходите в земеделието намаляха

селско

Ниските цени на зърното намалиха доходите в земеделието, показват икономическите сметки на селското стопанство.
Нетният предприемачески доход в сектора през 2016 г. намалява с 16.4% спрямо предходната 2015 г.
Крайната продукция по базисни цени (включително субсидиите, без данъците) от сектор Селско стопанство през 2016 г. възлиза на 7 359.7 млн. лв., което е със 6.7% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи повече на спад в цените – с 5.6% и по-малко на спад в обемите – с 1.2%.
Анализът сочи още, че стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 4 956.6 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2015 г. с 3.5%.
Намалението е в резултат на спад в цените – с 5.7%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в обемите – с 2.4%.Продукцията в животновъдството е 1 744.5 млн. лв. и намалява спрямо 2015 г. с 14.3%. Намалението се дължи както на спад в цените, така и на спад в обемите.
Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2016 г., достига 2 961.2 млн. лв. и е с 6.6% по-ниска от 2015 година. Намалението се дължи изцяло на понижение в цените – с 8.8%, което не може да бъде компенсирано от увеличението в обемите – с 2.4%.

Това се дължи до голяма степен на понижението на международните цени на зърното, които паднаха да най-ниско ниво от 10 години насам. През миналата година изкупните цени на пшеницата се понижиха с 15%. Това се дължи на увеличеното производство в световен мащаб. Въпреки че добивите на пшеница у нас през 2016 г. бяха година са рекордни и са най-високите от 1980 г. насам – над 5.6 млн. тона, това не компенсира понижението на цените.

селскоЗърното осигурява 31% от земеделската продукция през 2016 г., а над 25% са техническите култури, вкл. слънчоглед. И двата вида култури увеличават дела си (виж втората графика), въпреки неблагоприятната международна конюнктура. Растениевъдството има дял от едва 8%, показват предварителните данни.

През 2015 г. предприемаческият доход в селското стопанство намаля с 20%. Това бе свързано със спад на Брутната добавена стойност с 10.3% спрямо предходната година. Намалението бе изцяло в резултат на спад в обемите с 16.4%.