Инвестициите растат, потреблението спада

Минималният ръст на БВП през първото тримесечие се дължи на аграрния сектор, а потреблението намалява, показват официалните данни на НСИ.

През този период БВП възлиза на 16 577 млн. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г. на годишна база и 0.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година. Така НСИ потвърди данните за ръста през тримесечието, обявени чрез експресните оценки.

Делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.9 процентни пункта на годишна база и достига 4.5%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта и достига 32.0%. Делът на услугите също намалява и достига до ниво от 63.5% при 64.0% през първото тримесечие на 2012 година.

Освен селското стопанство, по-сериозен ръст на годишна база имат добивната промишленост, енергетиката и и ВиК (1.9%), както и търговията, транспортът и търговията. Те обаче имат спад на тримесечна база. С много голям спад (8.3% на годишна база) се отличава строителството.

От гледна точка на използвания БВП с най-голям принос за ръста са подобряването на външнотърговското салдо (увеличението при износа на стоки и услуги) и т. нар. колективно потребление, или, грубо казано, обществените поръчки, различни от тези, свързани с инвестиции. На годишна база колективното потребление расте с 3.2% и достига дял от 9% от БВП. Индивидуалното крайно потребление бележи спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.0%. Бруто образуването на основен капитал, тоест инвестициите нарастват с 5.0%.

Но прави впечатление намаляването на запасите, които са част от инвестиционния компонент –  докато през същия период на миналата година те са били 4.4% от използвания БВП (тоест имало е трупане на запаси), сега са с отрицателна стойност.

На тримесечна база крайното потребление бележи спад от 0.3% спрямо предходното тримесечие. Инвестициите нарастват с 2.5%. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 3.1%, а вносът на стоки и услуги – с 4.1% на тримесечна база.

Производителността на труда, измерена чрез БВП на един зает, расте с 0.7%. По предварителни данни за първото тримесечие на 2013 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор – 5 731.1 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 13.5 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 173.6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 9.7 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1 152.3 лв. БДС на един зает и 3.7 лв. за един отработен човекочас.