Хазяите нe са задължени за сметки за ток и вода на наемателя

Вода

Комисията за защита на конкуренцията прие с решение становище за съответствието с правилата на конкуренцията на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Наредба № 4), както и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД.

Производството пред КЗК е образувано след получен сигнал за отказ от страна на „Софийска вода“ АД за вписването на наемател като титуляр на партида за ВиК услуги на имот без предоставянето на подписана от собственика на имота „Декларация за солидарна отговорност“, с която той се съгласява да отговаря за дължимите от наемателя суми към ВиК оператора.
Според КЗК солидарната отговорност на наемодателя и наемателя не възниква нито по силата на закон, нито по силата на договор. Според комисията изискването за поемане на солидарна отговорност е необосновано и противоречи на „добросъвестната търговска практика“, като препятства прехвърлянето на партиди на наематели във водоснабдени имоти. То ограничава възможността на потребителите да оказват дисциплиниращо пазарно въздействие върху ВиК операторите.

КЗК установи също така, че няма данни за прилагане на възможността за отклонение от Общите условия на ВиК оператора, чрез сключването на индивидуални договори с ВиК оператора. КЗК счита, че на потребителите, било то собственици или наематели на водоснабдени имоти, следва да се предостави възможност да сключват индивидуални договори с ВиК операторите. Ограничаването на потребителите, ползващи ВиК услуги по силата на облигационно правоотношение, да влязат в самостоятелни пазарни отношения с ВиК операторите, както и липсата на действащи правни възможности за сключване на индивидуални договори за доставка на ВиК услуги, в които да се предвидят отклонения от общите условия на ВиК операторите, противоречи на модела на конкурентния пазар.

КЗК предлага на компетентните органи да изменят или отменят съответните разпоредби в Наредба № 4 и на Общите условия на „Софийска вода“ АД, касаещи изискването за солидарна отговорност на собственика и наемателя.

Другото становище е за оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на Общите условия за договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Производството е след сигнал от гражданин, че съгласно Общите условия на „ЧЕЗ Електро България“ АД, енергийното предприятие изисква от собствениците на недвижими имоти поемане на солидарна отговорност с наемателя за дължимите от последния суми като условие за откриване на партида на името на наемателя и снабдяването му с електрическа енергия.

В решението на КЗК се подчертава, че няма правна пречка наемателите на недвижими имоти, въпреки че не притежават вещни права върху тях, да бъдат считани за потребители на електроенергия и, съответно, да сключват самостоятелни договори с енергийните предприятия. КЗК счита, че с цел яснота и правна сигурност, е препоръчително тази възможност да бъде изрично предвидена. Според КЗК правните способи, гарантиращи събираемостта на вземанията на енергийните предприятия, следва да бъдат балансирани с оглед интересите както на енергийните предприятия, така и на потребителите. Тези способи следва да представляват форма на гражданско-правна санкция за противоправно неизпълнение на изискуемите вземания на тези предприятия, а не да засягат самата същност на рационалното потребителско поведение.
КЗК предлага на компетентните органи да предприемат действия за изменение или отмяна Общите условия за договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД в съответствие с изразените от КЗК съображения. Комисията отбелязва, че ДКЕВР има право да направи преглед на общите условия на всички електроснабдителни предприятия в страната с цел идентифициране на евентуалното наличие на разпоредби, аналогични на разпоредбата на Общите условия на „ЧЕЗ Електро България“ АД.