Изтича срок за незаконни строежи

Строителство

Всички граждани и фирми, извършили незаконно строителство до 25.07.2003 г., все още имат възможност да подадат заявление за изследване възможността за узаконяване на незаконните строежи в общината /района/ по местонахождение на строежа. Срокът изтича на 26.11.2013 г. Незаявените в този срок незаконни строежи подлежат на санкции.

За незаконни постройки отпреди март 2001 г. може да се извади удостоверение за търпимост. Това означава, че те не подлежат на разрушаване. Удостоверението обаче не узаконява тези постройки, предупредиха юристи. Удостоверение за търпимост може да се извади и след 26 ноември (пар. 127, ал. 1 от ЗИД на ЗУТ).

Таксата за обикновена услуга за удостоверение за търпимост в София 250 лв., а за узаконяване на строеж – 3 пъти по-висока от предвидената по общия ред такса за разрешение за строеж.

Към заявлението се прилагат Документ за собственост;   Проекти заснемане за узаконяване; Скица-виза за проучване и проектиране  (ако има такава), нотариално заверена декларация на собственика, нотариално заверена декларация на свидетиле за времето на строежа и др. Практиката показа, че някои общини допускат документите да се представят и след 26 ноември, като до тази дата изискват само заявление и акт за собственост.
„Строежи”, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройство със и без промяна на предназначението.
Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва:
– В несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП).
– Без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж.
– При недопустими съществени отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, а именно:
– нарушение на предвижданията на действащия ПУП;
– нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита (виж §5, т. 4 от ДР ЗУТ) или в територии с режим на превантивна устройствена защита (§5, т. 5 от ДР ЗУТ);
– несъвместимост с предназначението на територията;
– нарушение на строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания.
– Със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ.
– При наличие на влязъл в сила отказ за издаване на административен акт, който в зависимост от вида и големината на строежа е необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон.
– В нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално-устройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита.

Допълнение – Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов допусна възможността правителството да предложи удължаване на срока за подаване на заявления.

Още за процедурата в София