Износът на зърно подкрепи транспорта през 2013 г.

търговия

Износът на зърно, скрап и метали поддържа приходите на държавните транспортни фирми, показват отчетите им за 2013 г. „Летище София“ и „Пристанище Бургас“ губят клиенти.

„БДЖ Пътнически превози” приключва  2013 г. със загуба от 12 364 хил. лева, при печалба от 1983 хил. лева през предходната година. Намаляват приходите от билети, както и от продадени дълготрайни активи. Отпуснатите от държавния бюджет субсидии и компенсации са над 185 млн. лева, тоест приходите от билети покриват под 20% от разходите за задължителната обществена услуга. Отчетените нетни приходи от пътнически превози, обект на обществена услуга,  през 2013 г. са 47 607 хил. лева и са практически без промяна.

За дванадесетте месеца на 2013 г. са закъснели общо 26.3 хил. бр. влакове, което е 17% от всички пътнически влакове за периода. Обичайната причина е повреден локомотив или мотриса, както и повреден жп път или строителни дейности. При бързите влакове обаче процентът на закъсненията е 27%, а при бързите влакове със задължителна резервация (бившите експреси) – 37%. Международните влакове  пристигат навреме по изключение. БДЖ отчита и намаляване на приходите от някогашните експресни влакове, тъй като цените на билетите на кореспондират с качеството на услугата.

От отчета става ясно, че 36% от вагоните са на възраст над 30 години.

През първото тримесечие няма подобрение и загубата остава на ниво 6382 хил. лв. спрямо 6668 хил. лева през същия период на миналата година.

Приходите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2013 г. са намалели с 15 960 хил. лева на 139 430 хил. лева (спад от 10%.). Разходите обаче намаляват повече – с 19%. “БДЖ – Товарни превози” завършва миналата година с печалба от 4 326 хил. лева при загуба от 14 782 хил. лева през 2012 г.

През 2013 г. са превозени 8 861 хил. тона товари, с 909 хил. тона по-малко в сравнение с 2012 г. Сред причините е намаляването на производството на електроенергия, които води до по-малко превози на въглища, както и понижените обеми при превозите на нефтопродукти и метали. От данните по товари обаче се вижда, че най-големият спад е при превозените торове (41%), при рудите и металите, докато превозените твърди горива растат с 4%. Най-много – с 55%, са нарасналите превозите на селскостопански стоки (зърно) и животни. В един от отчетите пише, че поради недостиг на специализирани зърновози са пропуснати превози на над 45 хил. тона товари и съответно приходи.

През първото тримесечие на тази година превозът на селскостопански стоки намалява, но растат превозените храни и фуражи, въглища, нерудни суровини и руди. Продължава спадът при торовете. Общо са превозени с 19,5% повече товари спрямо съответния период на предходната година. Благодарение на това загубата на БДЖ Товарни превози към март 2014 г. намалява на 3 182 хил. лева в сравенние с 4 289 хил. лева през първото тримесечие на 2013 г.

Като група БДЖ Холдинг намалява загубата си – до 9 008 хил. лв. за 2013 г., при отчетена загуба за съответния период на 2012 г. в размер на 29 526 хил. лева.

Индивидуалният финансов резултат на холдинга за 2013 г. е загуба в размер на 601 хил. лева, при отчетена печалба от 2 930 хил. лева предходната година. Това се дължи на по-малко приходи от продажба на вагони и други активи и на лихви по просрочени заеми, в т.ч. към ББР, „Алианц” и Световната банка.

През първото тримесечие на 2014 г. загубата на групата е 14 410 хил.лв.

От отчета на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” става ясно, че БДЖ Товарни превози” е намалило пазарния си дял в резултат на преразпределение на потока към частни превозвачи. Държавното предприятие държи 58,42% от товарните превози в брутотонкилометри. Българска железопътна компания държи 23% от превозените товари (в брутотонкилометри), „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД – 12%

Инфраструктурната компания отчита малък спад на извършената работа – намалението е при товарните превозите, докато при пътническите има ръст. Приходите й от инфраструктури такси обаче намаляват в резултат на намаляване на тарифата от началото на 2013 г. НКЖИ приключва 2013 г. със счетоводна загуба в размер на 23 235 хил. лв. След признаване на приходите от отсрочени данъци финансовият резултат е загуба в размер на 19 594 хил. лв.

“Летище София” ЕАД отчита печалба за миналата година в размер на 12 526 хил. лв., с 2 845хил. лв. повече от тази за 2012 година. В отчетената печалба след данъци за 2013 г. е и отчетената печалба от продажба на земя в размер на 6 265 хил.лв.

Дружеството приключва с приходи в размер на 112 527 хил. лв., като увеличението на приходите от продажби е с 4.8 млн. лева, а на приходите от финансирания – с 5.8 млн. лева (последните покриват разходи, финансирани от летищни такси). Разходите са 97 903 хил. лв. и се увеличават със 7 млн. лева.

Общият брой излетели и кацнали самолети са по-малко от 2012 г., но има ръст на обработените товари и поща от 4.9%.

За първо тримесечие на 2014 година “Летище София” ЕАД отчита печалба в размер на 679 хил.лв., което е с 6 901 хил.лв. по – малко от отчетената за същия период на 2013 година. Това се дължи на продажбата на земя. Без нея понижението на печалбата е с 636 хил.лв. и се дължи на преминаване на „България ер” и „ALITALIA” към друг наземен оператор (има над 40 лицензирани наземни оператора, в т.ч. самата „България Ер)

РВД също отчита намаляване на обслужените полети от и до българските летища (но основният му приход са прелитащите полети, които растат). За 2013 г. финансовият резултат на дружеството е счетоводна печалба в размер на 35,142 хил. лв. Тя се увеличава почти двойно спрямо 2012 г., когато е била 18,578 хил. лева. Това е резултат основно на положителния знак по т. нар. друг разходи – 14,862 хил. лева. От отчета става ясно, че като други разходи се водят командировки и данъци, така че е възможно да става дума за отсрочени данъци, както и при други държавни предприятия.

Над 90% от приходите от такси за прелитане идват от полети от Европа за Турция, Близкия Изток, Гърция, Кипър и Израел, пише в доклада.

През 2013 г. в “Пристанище Варна” ЕАД са обработени 11 000 хил. тона товари и на годишна база има увеличение с 23%. Най-много – със 77% са увеличени превозите на зърно. Освен това се отчита увеличение при наливни химически продукти, наливни торове, нерудни изкопаеми. Намаляват превозите на калцинирана сода, дървен материал, нефт и въглища.

Освен това е обработена с с 297 хил. тона повече количества сярна киселина на „Аурубис” (бившето МДК). По клиенти най-много растат обработените тонове стоки на „Каолин” (63%) и „Аурубис”, докато при „Солвей Соди” има спад с 9%.

През “Пристанище Бургас” ЕАД са преминали 1 076 хил. тона товари, което е 49%  от товарооборота през съответния период на миналата година. Намалението спрямо 2012 г. се дължи концесионирането на терминал Запад. (От началото на май 2013 г. влезе в сила 35-годишната концесия на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, дружество на Кирил Домусчиев.) През терминал Изток от началото на годината  са преминали 510 хил. тона или с 15% по-малко от предходната година. И тук данните показват ръст при износа на зърно и метали, но по-малко изкуствени торове от „Неохим”. Основен клиент на държавното пристанище е „Промет Стийл” (почти една пета от товарите), а износът на зърно и контейнери е бил пренасочен към концесионирания терминал.

Общите приходи са 20 623 хил. лв. и намаляват с по-малко от 10%, но транспортните приходи се свиват наполовина. Държавното дружество си е осигурило еднократни приходи от глоби и продажба на активи. Нетната печалба е 4 240 хил. лева и намалява с 9.5% спрямо 2012 г.

Вижте и отчетите на държавните енергийни компании