Какво се променя в договорите за стажуване

офис

Договорът за стажуване вече се приравнява на вид трудов договор. Такъв договор фирмата ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Договорите ще подлежат на регистрация при НАП.

Фирмите досега масово предлагаха предимно неплатени стажове. Официалната позиция на Министерство на труда и социалната политика бе, че „ако страните сключат трудов договор съгласно чл. 61 и сл. от Кодекса на труда те са длъжни да договорят и размера на трудовото възнаграждение.” Определящото при тази преценка е дали в споразумение са налице характеристиките на трудов договор, в това число определено работно място и определено работно време. Ако със студент се договори постигане на определен резултат в края на срока (например, ако се наеме студент от ТУ за участие в проект по рабзработка на мобилно приложение), може да се оформи граждански договор.
Новостите в Кодекса на труда засягат уредбата на договорите за квалификация, на основание на които се извършва обучение. Тази уредба се съдържа в чл. 229 и сл. от . По-конкретно в чл. 230 досега се регламентираше договор за ученичество, който е вид трудов договор, като в процеса на работата се осъществява и обучение на ученика. Освен това според чл. 235 договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация може да се сключва с лице, което се подготвя за работа при работодателя след завършване на обучението. Този член се отнася до лица, които не работят и не е променян от 1992 г.

Какво е новото?
Промените засягат както договорите за ученичество (чл. 230 от КТ), който вече ще се нарича “Трудов договор с условие за обучение по време на работа”, така и нов вид договори за стажуване – Трудов договор с условие за стажуване. Според експерти това не се отнася до образователните програми, които големите компании също предлагат.

Промените по отношение на договора по чл. 230 засягат основно сроковете и обезщетенията.
Както и досега, тези договори са приравнени на трудови. За тях се издава трудова книжка и се дължи възнаграждение, не по-малко от 90% от МРЗ. Срокът на обучение не може да бъде повече от 6 месеца. С договора страните определят и срока, през който обучаемият се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят – да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.
Младежите ще имат право на пет дни (вместо 12 дни по сегашния договор за ученичество) платен отпуск, за да се подготвят. Друга промяна предвижда, ако работодателят не осигури работа на лицето, след успешен изпит да му дължи обезщетение в размер на 6 вместо 3 заплати. Ако обучаемият не завърши обучението или не постъпи на осигурената му работа, или я напусне преди определения срок, дължи обезщетение, но не повече от шесткратния размер на брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност.

Новият вид договор – с условие за стажуване, е въведен в чл. 233а и чл. 233б.
Такъв договор се сключва с с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит. Такъв договор се сключва само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Освен типичните клаузи като работно време, се урежда и начина, по който се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения Всеки стажант ще има наставник.
Предвижда се в 14-дневен срок от прекратяване на трудовия договор с условие за стажуване работодателят да издава на лицето, което е стажувало, препоръка, с която то ще може да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели. Няма предвидено минимално възнаграждение.

Глобата за работодател, наел стажант без трудов договор, е до 15 000 лв.