МФ промуши данък за коли и смартфони в новия данъчен пакет

Министерството на финансите е прокарало изключително спорна и обременяваща бизнеса мярка в новия проект за промени в данъчните закони. Използването на автомобили, смартфони и лаптопи и за лични цели трябва да се декларира в НАП, в противен случай фирмите ще горят с целия данъчен кредит.

Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва стока или услуга с данъчна основа над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, едновременно за целите на бизнеса и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде предварително декларация в НАП. Така фирмите трябва да декларират начина на ползване на всички смартфони и лаптопи, включително на служителите си и какъв процент от тях се използва за лични цели. Това ще бъде голямо затруднение за бизнеса. Ако се окаже, че процентът лично ползване не е този, който е заявено, нова декларация се подава след шест месеца. Текстът е неясен, труден за прилагане и поражда въпроси, на които МФ едва ли знае отговора. Например, как инспекторите на НАП ще доказват дали един смартфон се ползва за лични цели, без да нарушат един куп закони (фактът, че някой се е логнал в електронното банкиране не означава, че го е направил с цел достъп до личната си сметка, а НАП няма право на достъп до тази информация).

Ако фирмите пропуснат да подадат декларация и НАП установи използване на автомобил или компютър за лични цели, те ще губят целия данъчен кредит.

По-конкретно, ако не е подадена декларация за избор на методика или ако данъкът не е начислен в съответствие с избраната методика ще се счита, че стоката или услугата е използвана и ще се използва единствено за лични нужди. В тези случаи данък ще се дължи за всички изминали данъчни периоди, считано от периода на придобиване на стоката или услугата, за която е упражнено право на данъчен кредит.

Предвиден е преходен режим, съгласно който лицата, които към датата на влизане в сила на горепосочените промени, вече използват стока или услуга, за която е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, за лични нужди, следва да подадат декларация за методиката за разпределение на преките разходи в срок до 29 февруари 2016 г., включително. При неподаване на декларацията в този срок се приема, че съответната стока или услуга е използвана и ще се използва единствено за личните нужди на лицето или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица.

Подобни опити да се ограничи неправомерно ползване на данъчен кредит има от много години по отношение на леките автомобили, използвани за лични нужди. Фирмите доказват с пътни листа дали ползват колите само за бизнес. Но в случая непризнаването на данъчен кредит се съпровожда с огромна административна тежест.

Новата мярка обаче показва неразбиране на новата икономика, при която все повече се заличават границите между работно и свободно време, между дом и офис и така нататък. За да илюстрираме абсурда на това изискване, нека да припомним, че благодарение на новите технологии все повече работници и служители могат да работят отвкъщи и да отговарят на имейли, използвайки личните си компютри, за които не са ползвали данъчен кредит, или амортизирайки дивана си, който също не са приспаднали като разход.