Нов ред за изплащане на хонорари

Данъци

Физическите лица могат да заяват, че желаят да им бъде удържан авансов данък и през четвъртото тримесечие. Заради това се въвежда нов образец на служебна бележка и сметка за изплатени суми, става ясно от сайта на НАП.

Промяната бе заложена в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и за нея се знае още от 01.01.2015 г., но НАП пуска бележките едва сега. Ако заявят, че искат да им се удържа данък, както и през предишните тримесечия, хората няма да имат задължение да довнасят данък догодина. Иначе остава старото правило, което бе въведено заради отстъпките при подаване на декларация онлайн.

За целта те трябва да заявят писмено пред предприятието или самоосигуряващото се лице, че искат да им се удържа данък.
От НАП обръщат внимание, че ако няма писмено заявено желание от страна на физическите лица, то предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на съответните доходи по закон не следва да удържат авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината.

Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено в новия образец на сметка за изплатени суми. Преди дни се появиха публикации, според които близо 130 000 българи, които получават доходи от извънтрудова дейност, „трябва да решат до края на септември дали да им бъде удържан авансово данък върху тези суми за последното тримесечие“. Това изискване би било притеснително за хора, които нямат регулярни доходи по извънтрудови отношения и дори не знаят кой ще им плати хонорар през последното тримесечие. Но в действително не е необходимо да се подава изрична декларация до края на месеца.

От НАП напомнят още, че всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем и от друга стопанска дейност, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2015 г. се декларира в срок до 31 октомври 2015 г.

Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината срокът е съответно 31 октомври 2015 г.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.