Тайният ръст на световната икономика

долар

Разширяването на сенчестото банкиране, предимно в ЕС, Китай и Югоизточна Азия променя характера на рисковете в световната икономика. Този извод се прави в доклада за финансовата стабилност в света, публикуван от МВФ. Небанковото кредитиране на икономиката стимулира ръста на БВП.
Директорът на отдела за капиталови и парични пазари на МВФ Хосе Винялс обяснява интереса към тази тема с растящия принос на небанковото кредитиране за поддържането на ръста на фона на слабостите на банковата система. По думите на Винялс банките не са заплашени, но 40% от тях не са достатъчно стабилни, за да поддържат икономическия ръст чрез кредити. В еврозонанта това се отнася за 70% от банковата система, докато показателите в САЩ и Япония са по-добри.

Докладът за финансова стабилност дава подробно описание на проблема със сенчестото банкиране, като се подчертава, че в различните страни се използват различни схеми. В развитите държави то е с участието на финансови компании, като прилага секюритизация и понякога сложни финансови продукти, докато в развиващите се страни връзката между заемател и длъжник е по-пряка. Най-общо се приема, че това е кредитно посредничество, което включва организации и дейности извън банковата система. В доклада си МВФ поставя акцент на източника на финансиране. Например секюритизацията е сенчесто банкиране, независимо дали се извършва директно в баланса на банката или чрез т. нар. special purpose vehicle.

Докладът отбелязва и редица нови тенденции в сенчестото банкиране:
– Директно корпоративно кредитиране в Европа и САЩ. Новите кредитори включват пенсионни фондове, застрахователи, както и фондове за проблемни заеми;
– Онлайн заеми чрез P2P платформи – размерът на този пазар все още е малък 6.5 млрд. долара към март 2014 г.
– Права за обслужване на ипотеки (MSR). Това са правата да се получават дял от лихвите и таксите, събрани от длъжниците в замяна на админстрирането на заемите. В САЩ банките продават тези прави на слабо регулирани компании. Небанковите услуги се развиха от почти нула през 2010 г. до 1.8 трилиона през март.
– Компании за деривативи (DPC): Това са компании със специална цел, основани от банките, заедно с фондове за дялово инвестиране и хедж фондове.
– Заеми от небанкови кредитори предимни за семейства с нисък доход в Малайзия, Тайланд и др.

В небанковото кредитиране в САЩ се включват заемните операции на фондовете на паричния пазар и дяловите и хедж фондове. Оценката на МВФ за неговия дял в общия обем кредитиране през 2013 г. е около 52% (през 2009 г. – 58%). В еврозаната се наблюдава рязко нарастване от 20% след кризата на 27% през миналата година. В Южна Корея обемите са по-високи – 33% през 2013 г., а в Япония – около 17-19%, без особени изменения. Във Великобритания неговият дял е нисък – около 8%.
Рязко нарастване на сенчестото банкиране има в Китай, което МВФ обяснява с политиката на ниски лихви на централната банка, в Мексико, Тайланд (ръст със 7% годишно), Малайзия и Индонезия. Почти навсякъде в Азия, както и в САЩ и Мексико това е свързано с недвижимите имоти.

Китай е специален случай. Към март сенчестото банкиране там достигна 35 процента от БВП и расте двойно по-бързо от банковия кредит. Поверените заеми и доверителни кредити, с произход извън силно регулирана банкова система, имат основен дял. При първите заемите се договарят директно, като банките обслужват плащанията, докато във втория случай става дума за заеми от доверителни компании, които ги структурират като доверителни схеми или продукти за управление на богатството и ги продават на инвеститори

Сенчестото банкиране е компромис между липсата на растеж или растеж само в регулираните от банките рамки. Развитието на сенчестото банкиране се определя от регулациите в банковия сектор, предстоящото въвеждане на Basel III и проблемите в застраховането. Засега Г20 не е приела мерки за контрол и регулиране на този вид финансиране, а рисковете при него са напълно различни и непознати.