Предлагат нова уредба за стажовете

Служители, кадри

Стажовете не са регламентирани в Кодекса на труда, въпреки че по инициатива на работодателите се реализират стажантски програми, а такива има и по програмите на Агенцията по заетостта.
Първи опит за уреждане на този проблем правят депутати от ГЕРБ, които предлагат промени в Кодекса на труда.
Законопроектът предвижда регламентиране на договора за стажуване като самостоятелен вид договор в глава единадесета „Професионална квалификация” на Кодекса на труда. Предлагат се текстове, съгласно които работодателите ще могат да сключват договор за стажуване с младежи на възраст до 29 години, които се обучават в средни или висши училища за придобиване на степен на професионална квалификация или на висше образование или са придобили степен на професионална квалификация или на висше образование през последните 24 месеца и нямат трудов стаж и професионален опит по същата професия или специалност. Подобни са и изискванията на Агенцията по заетостта.
За да се гарантира качественото провеждане на стажовете законопроектът регламентира изисквания относно квалификацията и професионалния опит на наставника, провеждането на изпит за установяване на резултатите от обучението и удостоверяването на придобитите от стажанта практически умения.
Предвидено е времетраенето на стажуването да е не по-малко от един месец и повече от 9 месеца. Продължителността, формата и мястото за провеждане на обучението, програмата на обучението и други въпроси, свързани със стажуването, ще се договарят от страните по договора. За срока на стажуване младежите ще получават трудово възнаграждения съобразно изработеното, но не по-малко от минималната месечна работна заплата, установена за страната. След изтичане срока на стажантския договор, по преценка на работодателя, младежите ще могат да продължат да работят на същото работно място.
С оглед защита правата на младите хора, които работят по договор за стажуване, изрично се предвижда за отношенията между страните по договора да се прилага действащото трудово законодателство. В допълнение се предлага текст, съгласно който един и същ работник или служител може да сключи договор за стажуване по същата професия със същия работодател само веднъж.
Подготвено е предложение за промени и в разпоредбите на Кодекса на труда, регламентиращи договора за ученичество. Този вид договор осигурява възможности за придобиване на квалификация по определена професия чрез обучение на работника или служителя в процеса на работа. Предвижда се наименованието на договора да се промени на „договор за обучение в процеса на работа”, за да отразява по-точно неговото съдържание. Отпада изискването работодателят да признава степен на професионална квалификация на обучаем, който изпълни задълженията си по договора и положи успешно изпит, тъй като съгласно действащото законодателство това право принадлежи на обучаващи институции по чл. 9, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
От ГЕРБ предлагат увеличение на обезщетението, което страните по договора дължат в случай, че по неуважителни причини не изпълнят задълженията си – до шесткратния размер на брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност. По този начин се изравняват максималните размери на дължимите обезщетения от страна на работодателя и обучаемия, според вносителите.
Законопроектът вероятно няма да се разглежда самостоятелно, тъй като правителството подготвя нов Закон за професионалното обучение, с който ще се въведе дуалната система и ще бъде обвързан и с промени в Кодекса на труда.