Облекчението за общини с висока безработица още не се прилага

МФ

Министерството на финансите обяви списъка на общините с висока безработица, които могат да ползват преотстъпване на данъка по ЗКПО.

Сравнението с миналогодишния списък показва, че са отпаднали Бяла, Чепеларе, Хисар и Раковски, а са добавени Видин, Момчилград, Перущица, Харманли и др.

Списъкът обаче включва общини, в които безработицата надхвърля с 35 на сто средната – както и досега. Приетите промени в ЗКПО в сила от 1 януари предвиждат като община с висока безработица да се разглежда община, в която за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната.

Едновременно с това се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат хора с постоянен адрес в общини от списъка с общини.

Това облекчение е под условие и ще влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 – 2020 г Ако Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия. Облекчението се прилага до 2020 г.