Отрицателни са преките инвестиции в България

БНБ

По предварителни данни на Българска народна банка (БНБ) преките инвестиции в страната ни за периода януари – септември 2014 г.възлизат на 1.106 млрд. евро или 2.7% от БВП, като са били 1.161 млрд. евро (2.8% от БВП) за същия период на миналата година. Те отново се свиват, този път с 55.1 млн. евро, посочва БНБ.

През септември 2014 г. инвестициите са отризателни – минус 202.1 млн. евро, при намаление в размер на 13.2 млн. евро през септември 2013 г. Отрицателни инвестиции обикновено се получават, когато предприятията връщат заеми на компаниите – майки, тъй като получените заеми се водят също като инвестиция, респективно, връщането им е със знак минус. В случая са върнати 230 млн. евро за месец.

Дяловият капитал, който представлява преведени или изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във или от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления и плащания от сделки с недвижими имоти в страната, през периода януари – септември 2014 г. възлиза на 259.4 млн. евро. Той е по-нисък с 55.1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. или със 765.7 млн.евро.

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са в размер на 83.1 млн. евро, при 118.9 млн. евро за януари – септември 2013 г. или са надолу с над 30%.

За първите девет месеца на 2014 г. нетният друг капитал, който е промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е положителен и е в размер на 721.8 млн. евро, при положителен в размер на 321.7 млн. евро за януари – септември 2013 г.

Като са изчислени предварителните данни за финансовия резултат, реинвестираната печалба за периода януари- септември 2014 г., която представлява частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието, се оценява на 124.4 млн. евро, при 73.3 млн. евро за същия период на 2013 г.

По държави, най-съществените преки инвестиции в страната ни за януари – септември 2014 г. са от Австрия (284.2 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода пък са към Люксембург и са -19.6 млн. евро.

По отраслова структура най-големи нетни инвестиции за периода януари – септември 2014 г. има в отрасъл Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги, като те са 354.1 млн. евро. Следват ги Транспорт, складиране и съобщения (246.3 млн. евро) и Финансово посредничество (159.5 млн. евро).

По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за деветте месеца на 2014 г. възлизат на 243.2 млн. евро, при 266.1 млн. евро за януари – септември 2013 г. или отново са надолу, с 8,6%. През септември 2014 г. те нарастват с 6.1 млн. евро, при нарастване в размер на 21.2 млн. евро през септември 2013 г. или нарастването им е твърде малко.

През тази година се очаква инвестициите у нас да се понижат с над 10%, като най-голям спад се чака в енергийния и водния сектор, както и в производството на стоки за междинно потребление.

Фирми от Русия и Австрия донесоха ръст на преките инвестиции

Евро

Само за един месец (август) инвестициите на зелено у нас са колкото за предходите седем месеца, показват предварителните данни от платежния баланс на БНБ. Основната заслуга е на руски и австрийски фирми.

Дяловият капитал през януари – август 2014 г. (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на чужди компании и граждани във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 223.7 млн. евро (и е с 456.5 млн. евро по-малко отколкото  през осемте месеца на 2013 г. ) Над половината от сумата е привлечена само през август – 116 млн. лева.

Така нареченият друг капитал (тоест заемите от компаниите – майки) през януари – август 2014 г. достига 891.1 млн. евро (над два пъти повече от 2013 г.). Реинвестираната печалба има малък принос – 106.6 млн. евро за периода, подобрение спрямо миналата година.

Руските инвестиции в дялов капитал и реинвестирана печалба са нараснали от 38 млн. евро до края на юли на 141 млн. евро месец по-късно (с почти 103 млн. евро през месеца). Очевидно е, че това обяснява ръста на инвестициите в дялов капитал през август. Останалата част от увеличението на дяловия капитал е в графата „Други страни“.

Притокът на толкова значима сума от Русия само за месец предполага голям проект. Наскоро стана известно, че „Лукойл“ е одобрил увеличение на капитала, но това стана през септември и е чрез апорт на вземане от компанията-майка от 328 млн. евро. При това собственикът на рафинерията се води в Холандия. През август бе извършено и спорното увеличение на капитала на „Южен поток България„, а по-късно вицепремиерът Екатерина Захариева съобщи за заем от „Газпром“. „Макс Телеком“ е друга инвестиция с руски произход в процес на експанзия, но тя минава през Люксембург.

чуждестранни инвестиции

Що се отнася до т. нар. друг капитал (заеми), също има рязко увеличение от определени страни през август – най-вече Австрия и Франция. Спрямо данните към края на юли инвестициите в друг капитал от Австрия са се повишили от 73 млн. евро на 189 млн. евро (тук може да се включват и отчетени по-късно инвестиции за юли). Със 79 млн. евро Франция неочаквано се нарежда сред най-големите инвеститори.

Общо за осемте месеца преките чуждестранни инвестиции са 1221.4 млн. евро –  с 47.5 млн. евро повече от същия период на 2013 г.. За август 2014 г. те са 235.3 млн. евро – доста повече от предишния август (103.1 млн. евро) и вероятно ще претърпят корекция в посока към повишение. БНБ е ревизирала и данните за юли – вместо 74 млн. евро, отчетени по-рано, инвестициите през този месец вече са 235 млн. евро.