НСИ: Преброяването е сгрешено. Какво значи това?

НСИ откри редица неточности в преброяването от 2011 г. и предлага да се направи ново микропреброяване на населението на базата на цялостно прерайониране  и актуализиране на списъците на преброителните участъци с включените в тях жилищни сгради, жилища, домакинства и лица. Според критичния доклад има проблеми с установяването на българите в чужбина, както и с високия брой на хората, които не посочват етническа принадлежност.

Съобщението бе последвано от тв интервю на председателя на института Ренета Инджова, която даде да се разбере, че отношенията й с вицепремиера Даниела Бобева и премиера Пламен Орешарски са хладни и, че има подготвен човек за нейното място.

Анализът, ако е точен (той не е публикуван, а само резюме) навежда на мисълта, че броят на хората, живеещи в страната е надценен, за което се привеждат два аргумента – по-голям брой живеещи в чужбина и дописани 166 000 души.

преброяванеОбщият брой на преброеното постоянно население в страната към 1.02.2011 г. е 7 364 хил. души В неговото формиране участва отрицателният естествен прираст между двете последни преброявания в размер на 389 хил. души, както и отрицателното салдо от международната миграция в размер на 175 хил. души (306 хил. емигранти и 131 хил. имигранти). След влизането на България през 2007 г. в ЕС по огледални сравнения с други държави членки, броят на българските граждани в чужбина е по-голям. Реалният брой на постоянното население в България е надценен дори и след включването в населението на около 166 хил. души, които имат настоящ адрес в страната, но не са преброени, смята сегашното ръководство на НСИ. Трябвало е да се сравнят отговорите на въпросите за постоянния и настоящия адрес.

етническа групаВисокият дял на неотговорилите на въпросите за „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“ е довело до редица спекулации.

Според разработената методология съществува разлика между избралите да не отговорят на доброволните въпроси  (позволено им от закона) и лицата, посочили отговор „Не се самоопределям“. Трябвало е да се свържат въпросите „Религиозен ли сте?“ и  „Вашето вероизповедание е:“, за да се допълни картината за онези близо 2 млн. и 300 хил. лица, които не са отговорили за принадлежността си към определено вероизповедание. Такъв анализ не е представен.

Добавени са 157 858 лица, за които е било установено, че настоящият им адрес е в страната, не са починали, има данни за трудова заетост или са записани в учебно заведение и не са преброени. Тези лица не са отнесени към адреси и са преброени като едночленни домакинства. По същия начин се е процедирало с 9 424 деца под 5-годишна възраст.

Не е ясно как те са разпределени по семейно положение, образование и т.н., което отново поставя въпроса за актуалността на регистрите.

Друг проблем е нереалният брой на домакинствата в страната. Всички добавени лица са отнесени към групата на едночленните домакинства. За 10 години последните са се увеличи с 263 хил., а броят на домакинствата общо – с 84 хил. при общо намаление на населението през този период с над половин милион.

Няма резултати за броя на живородените деца и от тях – живеещи в чужбина. От анализа на тези данни би могла да се направи експертна оценка за българите в чужбина.

Преброените жилищни сгради към 1.02.2011 г. са с около 64 хил. по-малко отколкото при предишното преброяване. Реално не са преброени около 140 хил. сгради. В същото време от отговорите на въпроса „През коя година е построена сградата?“ излиза, че построените сгради през периода 2000 – 2011 г. са 107 359. Отражение върху получените резултати е дало попълването на картата за жилищна сграда след преброяването по интернет.

По последни данни на НСИ към 31.12.2012 г. населението на България е 7 284 552 души. Тези данни отразяват текущата демографска статистика (естествен и механичен прираст), както и преизчисляването на населението през 2001 г. в резултат на преброяването. Тоест ако броят на българите през 2001 г. се занижи със 166 000 души, то приблизително толкова да е намалението и за 2012 г. (макар че част от тях може по-късно да са признати за емигранти). При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията „постоянно население“. Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година.

Как би се отразило това на най-често използваните индикатори?

Изчисления на economiх.bg показват, че БВП на човек от населението ще се увеличи над 11 000 лева за 2013 г. – вместо 10 743 лева, обявени в началото на март 2013 г.

Ще намалее броят на лицата извън работната сила, което ще доведе до увеличаване на коефициента на икономическа активност. Предположението тук е, че повечето емигранти или мъртви души се водят като обезкуражени, а не като безработни.  Но тъй като е възможно да има и хора, които според анкетите на НСИ са определени като безработни (това е извадково проучване), ще има, макар и минимално намаление на коефициента на безработица.

Броят на децата, които не са обхванати от училищата, ще намалее вероятно чувствително. Сега се смята, че началното и средното образование обхваща от 81% до 95% от децата в съответните възрастови групи.

Населението, обслужвано от един лекар, ще се понижи от 254 на 249 души.

Прочетете още – Мъртви души в избирателните списъци