Някои бързи кредити остават скъпи въпреки новия закон

Процент

На 23 юли влизат в сила промените в Закона за потребителския кредит, които бяха приети през април. Много дружества за бързи кредити въведоха допълнителни изисквания за гаранции, с които избягват тавана на лихвите.

С промените се въведе таван на годишния процент на разходите (ГПР), който освен лихвата включва и повечето такси по заемите. Според новите правила стойността му не може да надвишава пет пъти законовата лихва за забава (ОЛП +10%), т.е. малко над 50% към момента.
Необходимо е да се има предвид, че някои разходи по кредита, като например, нотариалните такси не участват при изчисляването на ГПР. Разходите за поддържане на разплащателна сметка също не се включват. Прави впечатление, че повечето банки са въвели такса за разплащателна сметка.

Наказателната такса за предсрочно погасяване на ипотечен заем след първата година от тегленето отпада, което е другата голяма промяна. Няма да се събират такси за усвояване и управление на кредита. Запазва се таксата за кандидатстване за заем.
В УниКредит Булбанк например тя е 1% (еднократно, само за одобрени кредити) за новите ипотечни кредити, в ДСК таксата е 1%, а третата банка – ПИБ има само такса за предоговаряне, но не и за разглеждане на ипотечни кредити. ПИБ обаче е предвидила такса за кандидатстване при потребителските заеми.

Променя се начинът на определяне на лихвения процент, с което се ограничава едностранната промяна на цената на кредита. Променливите проценти трябва да са обвързани с лихвени индекси или други индикатори, обявени от БНБ и НСИ.
В Булбанк например ще прилагат просто правило. За кредити в лева лихвите ще бъдат на база 3М SOFIBOR + фиксирана надбавка, посочена в договора за кредит.
За кредити в евро – 3М EURIBOR + фиксирана надбавка, посочена в договора за кредит. За овърдрафти принципът е същият, но се използва едномесечния SOFIBOR/EURIBOR.
Банка ДСК използва като база за определяне на лихвите по потребителски заеми шестмесечния SOFIBOR/EURIBOR, като ги актуализира два пъти годишно – на 15 януари и 15 юли.
СИБАНК е една от банките, които се възползваха от правото да определят лихвените проценти на база индикатори на БНБ, което е по-сложният вариант, но отразява по-точно условията на българския пазар. Формулата се основава на средните проценти по депозити и ставките на междубанковия паричен пазар, като отрязява и процента на минималните задължителни резерви (ако БНБ повиши процента, лихвите ще се увеличат).

Трябва да се има предвид, че законът не се прилага за договори за кредит с общ размер по-голям от 147 000 лв. Затова някои банки прилагат различни условия за големите заеми. Например УниКредит Булбанк предвижда по-ниска лихва за тях.

Друга новост е възможността да се договори кредит с ограничена отговорност, при който банката се удовлетворява само до размера на обезпечението. При тези заеми кредитът покрива по-малък процент от пазарната оценка на обезпечението.

Големите промени са при дружествата за бързи кредити.

Небанковите кредитори също трябва да се съобразяват със забраната за отпускане на заеми с ГПР над 50%. За да отпуснат такъв заем обаче дружествата изизскавт гаранции по заемите – това може да са обезпечения, застраховки или поръчителство. Досега тези разходи се включваха в цената на кредита, но сега вече се заплащат отделно, стана ясно от обясненията на най-големите компании, обединени в Асоциация за отговорно небанково кредитиране.

Cash Credit например предоставя кредити срещу обезпечение с лихви средно 3% на месец, при законово установените правила – 50% ГПР. От компанията предлагат заеми до 1000 лева, като изискват поръчителство от две физически лица, които се осигуряват на 1500 лева. Ако получателят на заем не може да осигури такива поръчители, „Cash Credit ще осигури поръчителство от Ваше име и за ваша сметка, с дружество, предоставящо гаранционни услуги на пазарна цена.”. От дружеството не съобщават името на гарантиращото дружество, но дадоха пример за пазарната цена. За заем от 1000 лева, платим за две месеца, месечната вноска е 524 лв. (48 лв. оскъпяване), ако той се гарантира с поръчители. Ако се гарантира от дружеството, вноската става 631 лв. лева, месечно или цената на гаранцията в този случай е 214 лв. за два месеца. Очевидно чрез схемата се избягва таванът на ГПР.

При „Изи Кредит” вече се изискват двама поръчители, които имат нетен осигурителен доход от поне 1000 лева, като трябва да отговарят и на други условия. Другата възможност за покриване на риска е банкова гаранция.

Третият голям небанков кредитор – „Кредисимо” не изисква гаранции и застраховки. От дружеството обаче предоставят информация само срещу попълнен въпросник и срещу обещание, че няма да се възползват от личните данни. „БНП Париба” също не е въвела изискване за поръчители.