Депозитите на чужденци в банките намаляха с 1 млрд. евро през май

Евро

За май 2015 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 51.3 млн. евро (при дефицит от 36.9 млн. евро за май 2014 г.). За януари – май 2015 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 206.2 млн. евро (0.5% от БВП) при дефицит от 472.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2014 г.

Това се дължи на подобряването на търговското салдо поради ръста на износа на фона на влошаване на салдото при услугите, което обаче е по-малко.

Финансовата сметка е отрицателна в размер на 3.1 млн. евро, а за петте месеца тя е положителна – 1342.2 млн. евро. Отчитането на тези финансови потоци бе напълно променено през април.

В резултат БНБ дава например два вида данни за чуждестранните инвестиции – по метода Актив/Пасив и по метода на първоначална посока на инвестицията. Подробната информация е по втория метод и според нея ПЧИ през майте нарастват с 88.4 млн. евро, при ръст от 195.6 млн. евро за май 2014 г. Общо петте месеца инвестициите са 617 млн. евро, с 5.3 млн. евро по-малко от януари-май 2014 г. По традиция те са основно под формата на заеми от компаниите майки и пак по традиция най-голям инвеститор е Холандия.

Новото е, че се отчитат сравнително големи – 17 млн. евро инвестиции на зелено от Гърция, което подкрепя прогнозите за износ на бизнес от южната ни съседка.

Прави впечатление и доста голяма сума – 1015 млн. евро по статията Валута и депозити – пасиви, по която се отчитат депозитите на чужди фирми и граждани в нашите банки. Тя е със знак минус, което означава намаляване на тези депозити. В същото време като Дългови ценни книжа – активи е отчетено намаляване в размер 640 млн. евро (намаляване на вложения в чужди облигации). В отговор на запитване от БНБ се уточнява, че парите от продажбата на ценните книжа (в случая на статия Портфейлни инвестиции, активи), биха могли хипотетично да отидат, както като депозит в чужбина, така и за погасяване на задължения или вложения в преки инвестиции. Инвестициите се отчитат на начислена, а не на касова база, посочва БНБ.

Статията грешки и пропуски е отрицателна през май, докато капиталовата сметка (главно трансфери от ЕС) е положителна.

В резултат на всичко това (текуща, капиталова, финансова сметка и грешки и пропуски) валутните резерви на БНБ намаляват с 40 млн. лева през май. През петте месеца обаче те растат с 2652.1 млн. евро, разбира се, благодарение и на емисията еврооблигации.