Кодът от НАП да стане универсален е-ключ, предлага МФ

ИТ

Персоналният идентификационен код (ПИК), издаван от НАП, в бъдеще би могъл да се използва като идентификационен ключ на цялата държава, така че компаниите и гражданите да подават заявления и декларации онлайн. Това предлага финансовият министър Владислав Горанов.

Данъчните декларации на юридическите лица по ДДС, по ЗКПО и на физическите лица ще могат да бъдат подавани вече не с електронен подпис, каквото беше изискването досега, а с персонален идентификационен код. Той се издава безплатно от Националната агенция за приходите и ще позволи пълна електронна комуникация с НАП, ако парламентът одобри предложените от кабинета промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

През 2014 г. 99% от декларациите по Закона за данък добавена стойност и 58% от годишните декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане са подадени по електронен път. Все още значително нисък е делът на декларациите, подадени по електронен път на физически лица, декларациите по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица. Основната причина е, че покупката на електронен подпис струва определена сума, освен това той не е лесен за инсталиране.
През последните години беше създадена системата Персонален идентификационен код, който е издаден на над 200 000 задължени лица. Чрез този код лицата понастоящем биха могли да влизат в страницата на Националната агенция за приходите и да гледат своята данъчно-осигурителна информация, да следят размера на своите задължения. С

„Националната агенция за приходите би могла да направи платформа – тя така или иначе, вече съществува – и с този ПИК (можем да мислим в тази посока) всяко физическо лице да може да се представя пред държавата и нейните органи, като с този ПИК Националната агенция за приходите да гарантира, че това е същото лице, защото НАП е изградила вече тази система и тя работи, и това лице да може да се идентифицира пред държавата за всякакъв вид административни услуги или други волеизявления посредством този един ПИК, който лицето безплатно придобива от Националната агенция за приходите. Много добра тема за ключ към държавата да бъде този ПИК.“, казва Горанов според стенограмата от заседанието на кабинета на 11 ноември, когато бе одобрен пакетът данъчни закони.

Друга промяна предвижда премахването на данъчната тайна, когато е свързано с държавна помощ, тъй като ЕС изисква да има прозрачност. НАП ще поддържа регистър, който ще съдържа информация за индивидуалните получатели и размерите на държавна и на минимална помощ под формата на облекчения с данъчен или осигурителен характер.