Промените в ЗКПО минаха на второ четене

Парламент

В повече общини с висока безработица ще може да се преотстъпва корпоративен данък, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). От преференцията могат да се възползват данъчно задължени лица, извършващи производствена дейност в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Досегашният режим обхващаше общини, в които безработицата е над 35 на сто по-висока.

В същото време в ЗКПО се въвеждат и нови условия за възползване от данъчното облекчение. Данъчно задълженото лице следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат хора с постоянен адрес в общини с висока безработица. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 – 2020 г.

Друга разпоредба предвижда, че с данък при източника няма да се облагат доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, реши още парламентът . Предвидено е освобождаване при определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или на други дългови ценни книжа. Това условие ще засегне инвеститорите в облигациите на Българския енергиен холдинг, които бяха емитирани през миналата седмица.

[textblock style=“6″]При съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само дейността на предприятието, чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за счетоводството. С измененията се дава дефиниция на „цифров или друг идентификатор“. Това е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия. Промените влизат в сила от 1 януари 2014 г.[/textblock]