Пакетът Антибюрокрация: Падат звездите на ресторанти

инженер

Отпадане на категоризацията на заведенията за хранене, съкращаване на сроковете за ОВОС и отпадане на предварителните договори с ВиК и ЕРП-тата при започване на строеж, предвижда първият пакет от 25 мерки за намаляване на административната тежест. Вносител на пакета е вицепремиерът Даниела Бобева. При първоначалното му приемане бе акцентирано на намаляване на таксите за Агенцията за вписване и за съкращаване на срока за регистрация на нова фирма от 3 дни на 24 часа.

От окончателното решение на кабинета от 15 август става ясно, че има по-съществени промени в няколко други сфери.

Отпада самостоятелната категоризация на обекти за хранене и развлечения (освен тези в хотелите). Според доклад на Световната банка и МИЕ изискванията са остарели или са прекалено детайлни. Категоризацията на ресторантите и баровете е напълно излишна. Преобладаващото мнозинство от страните не категоризират ресторантите и баровете.“
През 2012 г. услугата по категоризация на самостоятелни заведения за хранене и развлечение е предоставена 127 пъти от МИЕТ (за заведения с 3, 4 или 5 звезди) и 2654 пъти от общините (за заведения с 1 или 2 звезди). В също време сперед Агенцията за храните, която също контролира заведенията, те са 31 435 бр. Хотелиерите възразяват срещу отпадането на категоризацията, тъй като смятат, че така се дискриминират ресторантите и баровете в хотелите.
Ще отпадне и категоризацията на хижи или ще премине към Българския туристически съюз.

Сроковете за разглеждане на документите и за регистрация на туроператори и турагенти се намаляват от 2 на 1 месец и се въвеждане мълчаливото съгласие. Предвижда се да се облекчат изискванията по отношение на образователния ценз и на трудовия стаж на управителя на фирмата, както и изискванията спрямо помещението, използвано за офис.

Съгласно ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представен предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Според екипа на Бобева срокът за сключване на предварителен договор е дълъг (30 дни). Предлага се той да отпадне и да се замени с удостоверение за техническа възможност за свързване или да се въведе комплексна услуга, което означава, че органът, от който се иска разрешение за строеж, ще проверява дали собствениците на ВиК и електрическата мрежа могат да присъединят нови потребители. На заседанието на кабинета, което разгледа тази мярка, тя е била оспорена от строителното министерство, както и от министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов. Според строителното министерство мярката защитава потребителите, тъй като контролът чрез предварителни и окончателни договори няма да позволи строителство на сгради там, където няма техническа инфраструктура.

Отпада таксата за удостоверение за липса на задължения към общините. То струва 2 лв. в Бургас и 12 лв. / 30 лв. за експресна в Благоевград.

Ще се намалят сроковете по процедурата по ОВОС, както следва:
– От 30 на 14 дни за оценка на качеството на доклада по ОВОС.
– От 45 на 30 дни за вземане на решение от компетентния орган по ОВОС

Предвижда се въвеждане на комплексно административно обслужване и намаляване на сроковете от 30 на 14 дни, ако в друг не е предвидено различен срок.За да се стигне до отдалечените райони, ще може услугата да се иска и по пощата, както и да се комбинират различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише). Забранява се да се искат от бизнеса и гражданите на информация или документи, които са налични в администрацията (например, удостоверение за вписване в Търговския регистър). Проектът за промени в Административнопроцесуалния кодекс вече е качен за обществено обсъждане.

Вицепремиерът Зинаида Златанова и икономическият министър Драгомир Стойнев са заявили по реме на заседанието на 7 август, че предложенията не са били обсъдени с тях. Това вероятно е направено в оперативен порядък, защото окончателният текст, приет с решение от 15 август съдържа промените в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за туризма. С решението се дава срок до края на август на министрите да предложат законови промени, където се налага или да издадат съответните заповеди за намаляване на бюрокрацията.