Държавата ще отвори 100 бази данни

герб

100 бази данни ще бъдат отворени за публиката е решил Съветът за административна реформа към вицепремиера Румяна Бъчварова. Сред тях са имуществените декларации на лица, заемащи висши държавни длъжности, пред Сметната палата, разписанието на влаковете, рейтинговата система на ВУЗ, земеделските субсидии.

Отварянето на данни ще отключи и възможности за бизнеса да създаде и предлага нови услуги. Общо за държавите от ЕС около 40 млрд. евро от БВП се генерират от услуги, формирани на базата на отворени данни.

Основната част от усилията на екипа на вицепремиера Бъчварова тази година ще е съсредоточена върху развитието на държавната администрация. Съществуват над 2000 услуги и над 900 регулаторни режима, които са разпокъсани. Само 13% от услугите са електронни.

Освен това над 60% от транзакциите за 2013 г. са за предоставени удостоверителни услуги, чиито крайни потребители не са гражданите и бизнесът, а други администраци, и гражданите се явяват като посредници между администрациите. Пример са случаите, когато гражданите трябва да представят на една администрация удостоверение, издадено от друга администрация. Премахването на този проблем ще спести десетки милиони човекочаса всяка година. За целта ще се направи пълен одит на административните услуги и регистри, обещават от администрацията на Бъчварова. Подобни намерения в предходното правителство заяви бившият вицепремиер Даниела Бобева, но се оказа, че на практика администрацията почти не намали изискванията удостоверения.

Акцент в административната реформа ще е извършването на оценка на въздействието на законодателството, в партньорство с Народното събрание. Това също е стара идея.

С въвеждането на задължителната оценка на въздействието, в редица държави отчитат до 40% намаляване в броя на новите закони, както и подобрено качество на нормативната уредба. Сега средно по 2.5 нормативни акта на ден търпят промени, което прави средата за бизнес нестабилна.

 

Важно за правителството е и включването на гражданските организации и бизнеса при формирането на политиките и вземането на управленските решения. Чрез по-доброто структуриране на обществените консултации правителството ще се възползва от по-широка експертиза и участието на повече заинтересовани страни в процеса по вземане на решения.

 

Още през първите два месеца на правителството беше разработена и одобрена Пътна карта за изпълнението на Стратегията за административна реформа 2015–2020 г. и беше подготвена за публично обсъждане Пътна карта за електронно управление 2015–2020 г. Приключи и изготвянето на проекта на Оперативна програма „Добро управление“, която беше съобразена с новите пътни карти, тъй като ще е основният източник на финансиране, даващ достъп до над 650 милиона лева за модернизиране и оптимизиране на администрацията.

Осем принципа на отворените данни

офис

Правителствените данни се смятат за отворени, ако са направени публични в съответствие с изброените принципи:

Пълнота
Всички публични данни трябва да са достъпни. Публични данни са данните, които не са предмет на ограничения от съображения за сигурност, привилегии или поради неприкосновеност на личните данни.
Трябва да може да бъде изтеглен целия масив. Това предполага данните да са достъпни, преди да се създадат API-тата, тъй като по правило се изпълняват върху малка част от целия масив.

Първиченост
Данните са във вида, в който са събрани от източника, не в агрегиран или обработен вид. Ако дадена институция избере да трансформира данните, за да се представят на краен потребител чрез интернет сайт, тя все още има задължението да предостави суровите данни на останалите, за да изградят свои сайтове и да запазят информацията за потомството.

Актуалност
Данните се представят възможно най-бързо, за да се запази стойността им.

Достъпност
Данните са достъпни за най-широк кръг потребители за най-широк диапазон от цели. Те трябва да бъдат достъпни в интернет така че да са от полза на най-широк кръг лица. Това означава да се мисли за удобството на лица със затруднения и за потребителите на различни софтуерни и хардуерни платформи. Данните трябва да бъдат публикувани в текущите формати и протоколи, но и в автернативни формати, за да не се затруднява повторното им използване.
Данните не са достъпни, ако могат да бъдат извлечени само чрез уеб форми или ако robots.txt или други технологични рестрикции забраняват на автоматични средства (ботове) да ги достъпват.

Възможност за машинна обработка
Данните трябва да позволяват автоматично обработване. Текстът в свободна форма не е заместител на таблични и нормализирани записи. Снимките на текст не са заместител на самия текст. Достатъчна документация за формата на данните и значенията на нормализираните показатели трябва да бъде на разположение

Липса на дискриминация
Данните са достъпни за всеки, без да се изисква регистрация. Трябва да бъде осигурен анонимен достъп до публичните данни, включително чрез прокси.

Без ексклузивност
Данните са достъпни във формат, върху който никоe предприятие няма изключителен контрол.

Без лицензи
Данните не са обект на авторски права, патентна защита, търговски марки и регулации з атърговска тайна. Могат да бъдат позволени обосновани ограничения за лична неприкосновеност, сигурност и свързани с привилегии. Лицензът на Creative Commons може да се използва.