Осигуровките ще нараснат с 4.5 пункта за 12 години

Ивайло Калфин

През следващите 12 години осигуровките ще нараснат с общо 4.5 процентни пункта, а възрастта за пенсиониране ще нараства първоначално с по два месеца ежегодно, предвижда проектът за пенсионна реформа, съгласуван след тримесечно обсъждане
На пресконференция в МС вицепремиерът Ивайло Калфин и финансовият министър Владислав Горанов представиха предлаганите промени.

Нарастване на приходите на НОИ
От началото на годината са в сила някои мерки, довели до рязко увеличение на приходите през първото тримесечие – увеличение с по 4 месеца на необходимия осигурителен стаж за мъжете и жените, който става съответно 35 г. за жените и 38 г. за мъжете; увеличение на минималния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за земеделските стопани и тютюнопроизводителите, ограничаване на дублираните пенсионни плащания за инвалидност, увеличаване на максималния осигурителен доход от 2 400 на 2 600 лв.; криминализиране на умишленото невнасяне на осигурителни вноски и други. В тази графа от правителството поставят и избора между солидарната и в капиталовата пенсионни системи, което предизвика голяма дискусия и де факто още не действа.

Обсъдени са били и нови мерки:
• Увеличаване на давността за проверки на 10 години;
• Въвеждане на санкции за НАП при забавяне;
• Индивидуални наказания за лицата, виновни за забавяне на вноски;
• Обективен механизъм за плавно нарастване на максималния осигурителен доход.

Според Министерството на труда трябва да се решат още два основни проблема.

Първият е, че е необходимо плавно повишаване на вноските за пенсия и за безработица с цел да се намали зависимостта на НОИ от републиканския бюджет. Това, което се предлага, е увеличение в един период от 12 години напред с общо 4.5 процентни пункта, като през година се увеличава с 0,5 вноската за фонд „Пенсии“ и на следващата година – с 0,2 процентни пункта вноската за фонд „Безработица“. Сегашният закон предвижда увеличаване на вноската с 2% от 2017 г.

Вторият проблем е свързан с осигуряването на земеделските стопани и тютюнопроизводителите. Предлага се от следващата година плавно да се повишава размерът на минималния осигурителен доход до достигане на размерите, определени за самоосигуряващите се лица: предложението е за повишаване на минималния осигурителен доход на два пъти по 60 лв., т.е. от 300 лв. на 360 лв. и от 360 лв. на 420 лв.

Намаляване на разходите за пенсии

Предлага се увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2037 г. на 65-годишна възраст и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо промените в продължителността на живота.

Предлага се първоначално нарастване на възрастта за пенсиониране на жените с 2 месеца всяка календарна година до 2029 г., а от 2030г. – с по 3 месеца до 2037 г. Предложението за мъжете е възрастта за пенсиониране да нараства също първоначално с по 2 месеца през 2016г. и 2017г., а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до 2029 година.

Ще се увеличава и изискваният осигурителен стаж за пенсиониране при обичайни условия на труд с по два месеца годишно до достигане през 2027 г. на 40 години за мъжете и 37 години за жените. При недостатъчен осигурителен стаж възрастта за пенсиониране също ще нараства плавно, докато стане 67 години, като действителният стаж ще се увеличи на 18 години (чл. 68, ал. 3 от КСО).
Ще има възможност за отпускане на намалена пенсия на лицата, на които не достигат до 12 месеца възраст, като пенсията се намалява пожизнено с по 0.4 на сто за всеки месец недостигаща възраст.
Променят се и изискванията за работещите при първа и втора категория труд. Възрастта за мъжете, работещи при първа категория труд, ще се вдига с по 2, а от 2030 г. – с по 3 месеца за календарна година, до достигането на 57- годишна възраст, а за работещите в условията на 2-ра категория труд – до 62 г., което ще стане през 2037 година
При жените увеличението на възрастта е с с по 4 месеца на година до достигането на 57-годишна възраст за работещите при 1-ва категория труд и до 62-годишна възраст за втора. Това ще стане през 2043 година.
Премахва се възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание.

Изчисляване на пенсиите

Индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на пенсията да се определя от 01.01.2019 г.като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти;

От 1 януари 2019 г. ще отпадне избирането на трите най-благоприятни години преди 1997 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент;

За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018г. се предлага въвеждане на възможност за избор на лицето дали да се включат трите години до 1997 г. при изчисляване размера на пенсията му.

Също от 1 януари 2019 г. ще отпадне таванът на новоотпуснатите пенсии; а старите пенсии ще бъдат 40 на сто от максималния осигурителен доход вместо 35 на сто сега.

Увеличаване от 1 януари 2017 г. тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) с размер – минимум размера на швейцарското правило, до достигане на коефициент от 1.5 на сто.

Промени, засягащи пенсионните фондове

Разширяват се направените от началото на годината промени, които предвиждат възможност за избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г. да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или изцяло за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО), като:
– се предвижда изборът да не е еднократен, но не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО;
– натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, избрали ДОО, да се прехвърлят в т.нар. Сребърен фонд;
– при първоначално възникване на осигуряването се предвижда вместо увеличената осигурителна вноска да постъпва във фонд „Пенсии“, да постъпва в избран универсален пенсионен фонд, като в случай, че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, да се извършва служебно разпределение в УПФ.
– Служителите в Сектор „Сигурност“, които имат индивидуални сметки в УПФ, но нямат достъп до тях, да получат правото за избор за запазването на сегашното положение или еднократно насочване на натрупаните средства към фонд „Пенсии“

Възможността за избор ще се въведе и за ранното пенсиониране на индустриалните категорийни работници – чрез ДОО или чрез професионалните пенсионни фондове (ППФ).

Обсъдени са били и други промени, предложени от КФН в допълнителното пенсионно осигуряване (задължително и доброволно), свързани с:

– възможностите за въвеждане на многофондова система;
– регламентиране на фазата на изплащане на пенсиите;
– решения за постепенно намаляване на таксите и удръжките;
– създаване на механизъм за гарантиране на средствата от вноски на осигурените лица във фазата на натрупване в допълнителното задължително пенсионно осигуряване (т.нар. Гаранционен фонд) и др.
Министерството не взема отношение по тези промени, които ще направят втората пенсия по-адекватна.

Други

Ще се търси оптимизиране на медицинската експертиза, като междуведомствена работна група в Министерството на здравеопазването ще представи предложения за промени в срок до 16 април.Предстои да се съгласуват с МВР условията за пенсиониране на работещите в специалните военизирани ведомства и други категории лица (балерини, балетисти и танцьори).