Работодателите искат да се плаща при трансфер на работници

труд

БСК предлага работодателите да могат да назначават 15-годишни, да се въведе електронна трудова книжка и да се регламентира възможността за трансфер на работници между фирмите. Предложенията са по повод Третия пакет с мерки за намаляване на административната тежест
Сред предложенията на камарата е премахването на класа „прослужено време“ и минималните осигурителни прагове

Трансферът на работниците ще става при възмездяване на „предоставящия” кадрите работодател и със съгласието на служителя. Предложението дава възможност за адаптация на работодателите и наетите в условия на продължаваща икономическа криза и висока безработица, обосновава се БСК. Предложението наподобява трансферния пазар на футболисти, но е по-вероятно да се има предвид временно отстъпване на работници, а не заплащане на трансферна цена. От текстовете, предоставени от БСК не става ясно как ще се определя заплащането на работодателя, който предоставя кадри.

По отношение на електронната трудова книжка, БСК предвижда данните да се попълват автоматично чрез подаване по електронен път в НАП
Информацията би могла да се администрира от Главна инспекция по труда (ГИТ), а достъпът на отделните лица да се извършва посредством код за достъп през електронната страница на ГИТ или Агенция по заетостта.
Кореспонденцията между работник и работодател може да става по електронен път (с електронен подпис), в т.ч. връчването на заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, представя си БСК.

Стопанската камара иска още срокът за уведомяване на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори да се удължи от три на 7 дни. Ако срокът е пропуснат по уважителни причини, се стига до задължителното предписание от инспекцията по труда, а това е сложна процедура
Много от предложенията търсят по-гъвкаво работно време, в това число сумирано изчисляване на работното време.
Едно от тях предвижда удължаване на максималната продължителност и поредност на използване на трудовите договори. България е на последно място в ЕС по използване на т.нар. гъвкави трудови договори (например за почасова заетост, срочни трудови договори, работа чрез агенции за временна работа и др.), мотивира се БСК.
В друго предложение се предвижда увеличаване на периода, през който работодателят може да въведе непълно работно време при съкращаване на обема на работа – от 3 на 6 месеца в рамките на календарна година
В този дух е и преразглеждането на забраната за полагане на извънреден труд, който сега се допуска по изключение (например, само за сезонна работа, бедствия и пр.) Целесъобразно е при спазването на изискванията за 48-часова работна седмица и междудневната и междуседмичната почивка тази забрана да се премахне или да се увеличи максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна година, предлагат от БСК.

БСК се застъпва за либерализация на нормативната уредба на агенциите за временна работа (АВР), като отпадне ограничението за дела на работници, наети от АВР, в общия брой наети от приемащото предприятие (30%), ограничението за вида на трудовия договор и др.

Камарата иска премахване на неограничената отговорност на работодателя, включително при непреодолима сила и премахване на ограничената отговорност на работника при доказано виновно поведение, довело до повреда на оборудване, като се добави и увреждане на други материални интереси на работодателя – например, нарушаване на търговска индустриална тайна

БСК предлага да се облекчи разрешителнияс режим за работа на лица от 16 до 18 г., като долният праг падне на 15 г. Така е в повечето страни от ЕС и ще се подпомогне въвеждането на т.нар. дуална система, както и за заетост на ранно отпаднали от училище.

Работодателите настояват да се ограничи разпростирането на браншовите колективни трудови договори по административен път.

Едно предложение, което ще има силен отзвук, ако се стигне до законопроект е да се съкратят 20-те дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство. Съкращаването на отпуска ще е за сметка на повишаване на размера на обезщетенията, в съответствие с практиката в ЕС. Продължителният отпуск по майчинство деквалифицира значителна част от заетите и ги изключва от пазара на труда около две години.
БСК иска и отмяна на обезщетенията при освобождаване на работници, достигащи пенсионна възраст. В тази връзка е и предложението да се върне правото на фирмите да прекратяват с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия.

БСК иска да отпадне правото на правителството да определя допълнителни трудови възнаграждения, в това число по професии, както и обезщетения, извън регламентираните в КТ. Отново се поставя въпросът за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит, дефинирано с чл. 12 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Стопанската организация настоява работодателят да има повече възможност да прекрати трудовия без съгласие на работника при увеличено обезщетение за работника (чл. 331, ал. 2).

Работодателите се обявяват и за въвеждане на специализирани трудови съдилища.